• Výzva č. 1/2015 na predloženie cenovej ponuky na dodávku ovocia, zeleniny a zemiakov pre školskú jedáleň pri ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM – II. Koháry István Alapiskola
     • Výzva č. 1/2015 na predloženie cenovej ponuky na dodávku ovocia, zeleniny a zemiakov pre školskú jedáleň pri ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM – II. Koháry István Alapiskola

     • Výzva č. 1/2015 na predloženie cenovej ponuky na dodávku ovocia, zeleniny a zemiakov pre školskú jedáleň pri ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM – II. Koháry István Alapiskola

      v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

      1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

      Názov: Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM – II. Koháry István Alapiskola

      IČO: 37828878

      Štatutárny orgán: Mgr. Roland Bozó, riaditeľ

      Sídlo: Mládežnícka 7, 98601 Fiľakovo

      Kontaktná osoba pre prieskum trhu: Iveta Melicherová

      Telefón: 047/4381429

      Pracovný kontakt pre vysvetlenie oznámenia o zadávaní zákazky: zs.mladeznicka@gmail.com

      E -mail pre podanie ponuky: zs.mladeznicka@gmail.com

      2. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:

      Dodávka ovocia, zeleniny a zemiakov pre Školskú jedáleň pri ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM – II. Koháry István Alapiskola, na školský rok 2015/2016.

      3. STRUČNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:

      Pravidelné zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a zemiakov v termíne od 2.9.2015 do 31.8.2016.

      Požadované množstvá, termín a čas budú dohodnuté v čiastkových telefonických objednávkach  podľa priebežne vznikajúcich potrieb ŠJ. Dodávky budú uskutočňované minimálne dvakrát týždenne do 10.00 hod. Objednaný tovar bude dodávaný v akosti a kvalite zodpovedajúcej platným právnym predpisom, veterinárnym a hygienickým normám SR (hygienicky nezávadné obaly, zodpovedajúce dopravné prostriedky).

      4. Kód CPV: 03200000-3  Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie  a orechy

      5. Základné zmluvné podmienky:

      - Miesto dodania tovaru: ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM – II. Koháry István Alapiskola – školská jedáleň, Mládežnícka 7, 98601 Fiľakovo

      - Lehota na dodanie predmetu zákazky: podľa objednávky

      - Splatnosť faktúr: minimálne 14 dní

      6. Lehota na predkladanie ponúk: do 31. 08. 2015, 12,00 h.

      7. Stanovenie ceny

      Navrhovaná cena musí byť vrátane všetkých nákladov spojených s dopravou na miesto dodania, naloženie, vyloženie dodaného tovaru do skladu na mieste dodania.

      Cenu je potrebné uvádzať v eurách (€). V ponuke je potrebné cenu uvádzať bez DPH, sadzbu a výšku DPH a cenu s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke.

      8. Predkladanie dokladov a ponuky:

      - ponukový list

      - doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky

      - čestné vyhlásenie, že má uchádzač zavedený systém na zabezpečenie zdravotnej bezpečnosti potravín

      (HACCP)

      - čestné vyhlásenie, že má uchádzač k dispozícii dopravné prostriedky (obaly) spôsobilé na prepravu obstarávaných potravín.

      Cenové ponuky a písomné zámery  je možno predkladať do 31.08.2015 do 12,00 hod, denne v pracovných dňoch od 7,30 hod do 15,00 hod. Uchádzač pošle cenovú ponuku a svoje zámery písomne  v uzavretej obálke heslom: „NEOTVÁRAŤ – ZELENIA“ na adresu verejného obstarávateľa (viď. odst.1.) alebo doručí osobne na sekretariát ZŠ.

      9. Kritéria na hodnotenie ponúk sú:

      - najnižšia cena za jednotlivý tovar

      - kvalita potravín

      - rýchlosť dodania

      Bude sa prihliadať na hospodárnosť a efektívnosť najvhodnejšej ponuky.

      10. Vyhodnotenie ponúk:

      Vyhodnotenie ponúk vykonáva pracovná skupina pre zadávanie prác a konkurzy verejného obstarávateľa dňa 31.08.2015 o 13,00 hod. bez prítomnosti uchádzačov v kancelárii riaditeľa ZŠ. O výsledku budú uchádzači informovaní písomne. S víťazným uchádzačom bude podpísaná zmluva na predmet výzvy. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere víťazného uchádzača pri postupe zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní. 

      Fiľakovo, 25.08.2015                                                                     

      Mgr. Roland Bozó

                                                                                                          riaditeľ školy

    • 5. Kicsi Hang rajzpályázat
     • 5. Kicsi Hang rajzpályázat

     • Az 5. Kicsi Hang rajpályázat győztese Koós Márk első osztályos tanulónk, aki 1654 lájk megszerzésével megnyerte iskolánknak a koncertet! Köszönjük szépen mindenkinek, aki szavazatával segített!

    • Nyílt nap
     • Nyílt nap

     • Nyílt napot tartunk az előkészítő osztályban és az első évfolyamban 2015. január 28-án 8.00 - 10.00-ig. Szeretettel várjuk minden iskolaköteles gyermek szüleit.

     • ERASMUS+ Programozás hete

     • Iskolánk csatlakozott az európai programozási héthez, amely október 11-től 17-ig zajlott. Az esemény az  ERSMUS+  pályázaton belül zajlott.

       

       

    • Rodina bez cigariet - 3. ročník výtvarnej súťaže
     • Rodina bez cigariet - 3. ročník výtvarnej súťaže

     • Občianske združenie RODINA A SPOLOČNOSŤ vyhlasuje 3. ročník výtvarnej súťaže s názvom: "Rodina bez cigariet".

      Cieľom súťaže je umelecky stvárniť negatívny postoj k fajčeniu,  vyzdvihnúť zdravý životný štýl, vytvoriť priestor a podporiť tvorivosť súťažiacich pre vznik a prezentáciu tvorivých a originálnych pohľadov na určenú tému.

      Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy:

      • zdravý životný štýl
      • prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam

       

      Pravidlá súťaže:

      • Súťaž prebieha od 15.9. 2014 do  3.11. 2014. Akceptované budú všetky výtvarné práce s poštovou pečiatkou s týmto dátumom.
      • Na výtvarnej práci - kresbe, alebo maľbe je možné pracovať výlučne jednotlivo.
      • Technika prác: kresba, maľba, koláž,  fotografia, PC grafika.

       

      Viac informácií o súťaži a cenách hľadajte na stránke www.rodinabezcigariet.sk a www.facebook.com/RodinaBezCigariet.

    • Pályázat az igazgatói posztra
     • Pályázat az igazgatói posztra

     • FÜLEK VÁROS Dr. Kaličiak Jaromír polgármester által képviselve pályázatot hirdet az alábbi iskolák igazgatói posztjára:

      1. Základná škola, Školská 1, Fiľakovo

      2. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo – Fülek

      3. Základná škola Lajosa Mocsáryho s vyučovacím jazykom maďarským – Mocsáry Lajos Alapiskola, Farská lúka 64/B, Fiľakovo – Fülek.

      Részletekért klikk ide!

    • Játszva tanulunk - ŐSZ
     • Játszva tanulunk - ŐSZ

     • Ebben az iskolai évben először került megrendezésre az immár hagyományos "Játszva tanulunk" nap. A gyerekek 12 állomáson tehették próbára tudásukat, más-más területen, játékos módszerrel. Volt dalolás, kísérletezés, logika, számítógép összerakás, íjászkodás, atlétika, filmnézés - tesztírás és sok más. Ebben a tanévben még lesz ilyen akció - lehet örülni :)

      Fotók hamarosan...

    • Egészséges hét
     • Egészséges hét

     • Iskolánk alsó tagozatos diákjai az elmúlt héten nagyobb odafigyelést fordítottak az egészséges táplálkozásra. Volt itt minden, mi szem-szájnak ingere, ki gyümölcsöt, zöldséget, ki tejet, joghurtot, főtt burgonyát hozott :) Ezúttal is köszönjük a szülők segítségét és odafigyelését.

      Mellékelve a fotók ->

    • Úszótanfolyam
     • Úszótanfolyam

     • A 3. és 4. évfolyam ezen a héten (2013. szeptember 16. - 20.) úszótanfolyamon vesz részt a losonci AQUASPOOL uszodában. mely vezetése kitüntetésben részesítette a résztvevőket. A diákokat példás viselkedésükért, a pedagógusokat türelmes, mintaszerű hozzáállásukért.

      Köszönet érte!

    • Tanévnyitó
     • Tanévnyitó

     • Az Ifjúság utcai alapiskola igazgatósága értesíti a tisztelt szülőket és diákokat, hogy az ünnepélyes tanévnyitó 2013. szeptember 2-án lesz, 8 órai kezdettel az iskola udvarán.

    • III. Családi nap
     • III. Családi nap

     • Értesítjük az érdeklődőket, hogy az előrelátható rossz időjárás miatt, a III.Családi napot egy héttel elhalasztjuk. Annak ellenére, hogy Medárd napja lesz, reméljük az idő kedvezni fog a rendezvénynek. :) A programot holnap pontosítjuk. Figyeljék az iskola oldalát a Facebook-on. Megértésüket köszönjük.
    • Egy éjszaka a suliban
     • Egy éjszaka a suliban

     • 2013. május 24-én megrendezésre került az "Egy éjszaka a suliban" elnevezésű akció. A diákok különboző foglalkozáson vehettek részt, volt filmmaraton, kézműves foglakozások, asztali tenisz, stb. És persze az elmaradhatatlan, éjszakába nyúló pizza evés :)