• Výberové konanie na miesto riaditeľa - Pályázat igazgatói posztra

     • [SK]

      Mesto Fiľakovo zastúpené primátorom mesta Mgr. Attilom Agócsom, PhD. vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na miesto riaditeľa:

      1. Základnej školy Štefana Koháriho II. s vyučovacím jazykom maďarským - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo - Fülek(s nástupom od 01.07.2019)
      2. Základnej školy, Školská 1, Fiľakovo(s nástupom od 01.07.2019)
      3. Základnej školy Lajosa Mocsáryho s vyučovacím jazykom maďarským - Mocsáry Lajos Alapiskola, Farská lúka 64/B, Fiľakovo - Fülek(s nástupom od 01.07.2019)
      4. Základnej školy, Farská lúka 64/A, Fiľakovo(s nástupom od 15.08.2019).

      Kvalifikačné predpoklady:

      • príslušné vzdelanie v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie  pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
      • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
      • prvá atestácia (I. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada)

      Iné kritériá a požiadavky:

      • bezúhonnosť
      • zdravotná spôsobilosť na výkon práce
      • znalosť školskej legislatívy, vrátane pracovnoprávnych a ekonomických vzťahov
      • ovládanie štátneho jazyka

      Zoznam požadovaných dokladov:

      • prihláška do výberového konania
      • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
      • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
      • profesijný životopis
      • doklad o preukázaní bezúhonnosti - výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
      • doklad o zdravotnej spôsobilosti - potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa
      • návrh koncepcie rozvoja školy
      • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č. 18 /2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

      Platové zaradenie: v zmysle nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zaradenie do platovej triedy 8 pracovnej triedy jeden, tarifný plat  v rozsahu 927,50 - 1187,50 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej pedagogickej praxe, resp. riadiaci príplatok podľa prílohy č. 6 k zákonu č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

      Prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať alebo osobne doručiť najneskôr do 17. mája 2019 (poštou na adresu: Mestský úrad, oddelenie školstva, kultúry a športu, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo; osobne do kancelárie č. 107 do 11.30 hod.). Obálku označte heslom: „Výberové konanie na riaditeľa ZŠ (ZŠ Š. Koháriho II. s VJM alebo ZŠ Školská 1alebo ZŠ L. Mocsáryho s VJM alebo ZŠ Farská lúka 64/A - NEOTVÁRAŤ“.Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom rada školy písomne najmenej 7 dní pred začatím výberového konania.

      Vo Fiľakove dňa 08.04.2019

      Mgr. Attila Agócs, PhD.primátor mesta

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------

      [HU]

      Fülek Város Dr. Agócs Attila polgármester által képviselve pályázatot hirdet az oktatásügyi államigazgatásról és az iskolai önkormányzatokról, illetve egyéb törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló többször módosított Tt. 596/2003.  törvény 4. § /1/ bek. és a közfeladatok ellátásáról szóló többször módosított Tt. 552/2003. sz. törvény 5. § /3/ bek. rendelkezései értelmében az alábbi iskolák igazgatói posztjára:

      1. Základná škola Štefana Koháriho II. s vyučovacím jazykom maďarským - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo - Fülek(A tisztség betöltésének kezdete: 2019.07.01.)
      2. Základná škola, Školská 1, Fiľakovo(A tisztség betöltésének kezdete: 2019.07.01.)
      3. Základná škola Lajosa Mocsáryho s vyučovacím jazykom maďarským - Mocsáry Lajos Alapiskola, Farská lúka 64/B, Fiľakovo - Fülek(A tisztség betöltésének kezdete: 2019.07.01.)
      4. Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo(A tisztség betöltésének kezdete: 2019.08.15.)

      Megkövetelt iskolai végzettség:

      • a pedagógiai alkalmazottakról és szakmai alkalmazottakról, illetve egyéb törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló többször módosított Tt. 317/2009. sz. törvény és az SZK OM-nek a pedagógiai alkalmazottak és szakmai alkalmazottak egyes kategóriái részére meghatározott képesítési követelményekről és sajátos képesítési követelményekről szóló  többször módosított Tt. 437/2009. sz. rendelete által előírt képesítés  
      • legalább 5 éves pedagógiai gyakorlat
      • első atesztáció (I. kvalifikációs vizsga vagy az azt helyettesítő feltételek teljesítése)

      Egyéb kritériumok és követelmények:

      • büntetlen előélet és erkölcsi feddhetetlenség
      • egészségi alkalmasság
      • az oktatásügyre vonatkozó (köztük annak munkaügyi és gazdasági vonzatát is érintő) jogszabályok ismerete
      • az államnyelv ismerete

      A benyújtandó okiratok jegyzéke:

      • jelentkezési ív
      • az iskolai végzettséget igazoló okiratok hitelesített fénymásolata
      • a pedagógiai gyakorlatot igazoló okirat
      • szakmai önéletrajz
      • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
      • orvosi igazolás az igazgatói poszt betöltéséhez szükséges fizikai és szellemi alkalmasságról
      • az iskola fejlesztési koncepciójának javaslata
      • beleegyezési nyilatkozat a pályázó személyi adatainak a pályázási eljárásban történő felhasználásához a személyi adatok védelméről, illetve egyéb törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló Tt. 18/2018. sz. törvény értelmében

      Bérezési feltételek: a Tt. 388/2018. sz. kormányrendelet értelmében történő 8. fizetési osztályba való besorolás (alapbér: 927,50 - 1187,50 €, a végzettségnek és a pedagógiai gyakorlatnak megfelelően), valamint vezetői pótlék a Tt. 553/2003. sz. törvény 6. sz. melléklete szerint.

      A jelentkezési ívet a fenti okiratokkal együtt legkésőbb 2019. május 17-ig kérjük benyújtani (postázva az alábbi címre: Mestský úrad, oddelenie školstva, kultúry a športu, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo; személyesen a 107. sz. irodában 11.30 óráig). A borítékon tüntesse fel: „Výberové konanie na riaditeľa ZŠ (ZŠ Š. Koháriho II. s VJM vagy ZŠ Školská 1 vagy ZŠ L. Mocsáryho s VJM vagy ZŠ Farská lúka 64/A) - NEOTVÁRAŤ“.A pályázatok elbírálásának időpontját és helyét a pályázókkal az iskolatanács írásban közli legkésőbb 7 nappal annak megkezdése előtt.

      Kelt Füleken, 2019.04.08. napján

      Dr. Agócs Attila

      polgármester