• Oznam o výberovom konaní - Riaditeľ/ka Základnej školy Štefana Koháriho II. s vyučovacím jazykom maďarským - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo

     • Mesto Fiľakovo zastúpené primátorom mesta Mgr. Attilom Agócsom, PhD. vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Základnej školy Štefana Koháriho II. s vyučovacím jazykom maďarským - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo (s možným nástupom od 01.07.2024)

      Kvalifikačné predpoklady:

      • príslušné vzdelanie v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
      • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
      • Predpoklady na výkon funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 39 ods. 3. zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

      Iné kritériá a požiadavky:

      • Bezúhonnosť v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
      • Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z.z. výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
      • zdravotná spôsobilosť na výkon práce
      • znalosť školskej a príslušnej legislatívy, vrátane pracovnoprávnych a ekonomických vzťahov
      • ovládanie štátneho jazyka
      • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
      • práca s počítačom

      Zoznam požadovaných dokladov:

      • prihláška do výberového konania (uviesť telefonický a e-mail kontakt za účelom oznámenia o možnosti účasti príp. neúčasti na výberovom konaní)
      • profesijný životopis
      • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
      • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
      • písomný návrh koncepcie rozvoja školy v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z.
      • doklad o preukázaní bezúhonnosti - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (povinné tlačivo pozri na webovej stránke www.filakovo.sk, menu: Občan – Tlačivá a formuláre – Ostatné tlačivá)
      • doklad o zdravotnej spôsobilosti - potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa v zmysle § 16 zákona č. 138/2019 Z.z.
      • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18 /2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      Platové zaradenie: V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 296/2022 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

      Prihlášky s požadovanými dokladmi doručte priebežne poštou na adresu: Mestský úrad - Fiľakovo, Oddelenie školstva, kultúry a športu, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo, alebo osobne do podateľne Mestského úradu v budove Podnikateľského inkubátora na Biskupickej 4, 1. poschodie, Fiľakovo najneskôr do 9.5.2024 do 12:00 hod. Rozhodujúci je dátum na registratúrnej pečiatke zriaďovateľa. Obálku označte heslom: „Výberové konanie - ZŠ Koháriho - NEOTVÁRAŤ

      Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí spĺňajú podmienky na zaradenie do výberového konania, oznámený predsedom Rady školy pri ZŠ Štefana Koháriho II. s vyučovacím jazykom maďarským - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo, najmenej 7 dní pred jeho konaním (§5 ods. 5 Zákona č. 552/2003 Z.z.).

      Vo Fiľakove dňa 17.4.2024

      Mgr. Attila Agócs, PhD.primátor mesta