• Pracovná ponuka - Állásajánlat

     • Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01
      Fiľakovo informuje o dvoch voľných pracovných miestach na obsadenie pozícií pedagogický asistent.

      Kvalifikačné predpoklady: v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
      Slovenskej republiky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a
      odborných zamestnancov (Príloha č. 6).

      Náplň (druh) práce: spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy,
      uľahčovanie adaptácie dieťaťa na nové učebné prostredie a pomáhanie pri prekonávaní počiatočných
      jazykových, kultúrnych a sociálnych bariér,

      Termín nástupu: 01.09.2023

      Termín pohovoru: 22.08.2023

      Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis
      uchádzača (CV vo formáte Europass), doklad o vzdelaní.

      Iné požiadavky: telesná a duševná spôsobilosť, bezúhonnosť.

      Zložka mzdy: (brutto) od 1038,50 €, závisí od zaradenia zamestnanca na základe dosiahnutého
      stupňa vzdelania a dĺžky praxe.

      Výber uchádzačov prebehne pohovorom s vedením školy na základe písomného alebo telefonického
      pozvania. Na pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači.

      Žiadosť o prijatie do zamestnania so štruktúrovaným životopisom uchádzača je potrebné zaslať
      najneskôr do 18.08.2023 na adresu školy poštou: Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II.
      Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo, alebo e-mailom: sekretariat@koharysuli.sk.
      Bližšie informácie: +421 949 777 622