• Výzva na predkladanie ponúk pre školskú jedáleň

     • podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

       

      1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

      Názov: Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM – II. Koháry István Alapiskola       

      Adresa: Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo

      IČO: 37828878

      DIČ: 2021611262                             

      Zastúpený: Mgr. Roland Bozó, riaditeľ školy        

      Kontaktná osoba: Iveta Melicherová                     

      Telefón: 0910500657

      Elektronická pošta: sekretariat@koharysuli.sk                                               

       

      2. Druh zákazky

      Zákazka na dodávku potravín.

       

      3. Názov zákazky:

      Dodávka potravín pre školskú jedáleň.

       

      4. Opis predmetu zákazky:

      Predmetom zákazky je zabezpečenie pravidelnej dodávky a dovozu potravín pre školskú jedáleň. Dodávka tovaru bude zabezpečovaná na základe pravidelných objednávok podľa potreby prevádzky stravovacieho zariadenia: Školská jedáleň pri ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM – II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo

       

      5. Miesto dodania predmetu zákazky: Školská jedáleň pri ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM – II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo

       

      6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

      Časť A Ovocie a zelenina 

      Časť B Chlieb a pekárenské výrobky

      Časť C Čerstvé mäso a mäsové výrobky

      Časť D Hlboko zmrazené potraviny

      Časť E Rôzne potravinové výrobky

      Časť F Vajcia

      Časť G Nápoje a cereálne výrobky

      Časť H Mlieko a mliečne výrobky

       

      7. Spoločný slovník obstarávania (CPV):

      15511000-3 Mlieko

      15500000-3 Mliečne výrobky

      01110000-1 Obilniny a iné plodiny

      15851000-8 Múčne výrobky

      15896000-5 Hlboko zmrazené výrobky

      15110000-2 Mäso

      15130000-8  Mäsové výrobky

      01242000-5 Vajcia

      15897000-2 Výrobky v konzerve

      15890000-3 Rôzne potravinové výrobky a sušené potraviny

      15330000-0 Ovocie a zelenina

      15831500-7 Osviežujúce nápoje(50% ovocná zložka) 

      15863000-5 Sypané čaje 

      15613313-5 Cereálne výrobky 

      15612500-6 Pekárske výrobky

      60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

       

      8. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:

      Predpokladaná hodnota zákazky 135 100 EUR bez DPH (časť A až časť H)

       

      9. Trvanie zmluvy:

      Rámcová dohoda bude uzatvorená na dobu určitú – 24 mesiacov – od nadobudnutia účinnosti zmluvy, resp. do vyčerpania finančného limitu v závislosti od toho ktorá skutočnosť nastane skôr.

       

      10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:

      Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových zdrojov verejného obstarávateľa.

       

      11. Podmienky účasti záujemcov a obsah ponuky:

      Uchádzač k cenovej ponuke priloží:

      •  kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar v predmete zákazy (napr. výpis z obchodného registra, živnostenského registra), príp. doklad potvrdzujúci oprávnenie dodávať, skladovať a distribuovať požadovaný tovar,
       • čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
       • ponukový list
       • doklad o osvedčení o spôsobilosti motorových vozidiel na prepravu potravín
       • vyhlásenie o zhode alebo iný certifikát, že má uchádzač zavedený systém na zabezpečenie Zdravotnej bezpečnosti potravín (HACCP)

      Uchádzačom navrhovaná jednotková zmluvná cena pre predmet zákazky bude vyjadrená v EUR s DPH. Cena bude zohľadňovať náklady spojené s dopravou na miesto dodania, príp. vykládkou tovaru.

      Všetky časti sa budú posudzovať samostatne, pretože uchádzači sa môžu prihlásiť len do jednej časti, viacerých , alebo do všetkých častí. Cena je vrátane dovozu do budovy objednávateľa.

      Úspešný bude uchádzač s najnižšou cenou v jednotlivej časti.

      Ak predloží záujemca ponuku na rôzne časti, každá časť musí mať zvlášť uvedenú cenu.

       

      12. Lehota a miesto doručenia cenovej ponuky a označenie obalu ponuky:

      Lehota na predloženie cenových ponúk: do 21.12.2020 do 12:00

      Cenové ponuky je možné zaslať poštou, kuriérom alebo doručiť osobne v pracovných dňoch do 14:00 na kontaktnú adresu: Základná Škola Štefana Koháriho II. s VJM – II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo, najneskôr v lehote na predkladanie ponúk

      Ponuku je uchádzač povinný predložiť v jednom origináli (v listinnej forme).

       

      13. Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky alebo jej časti. Ponuku vloží  do samostatného nepriehľadného obalu. Obal ponuky musí byť uzatvorený, prípadne zapečatený a zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a označený požadovanými údajmi.

       

      Na vrchnom obale/obálke ponuky, uchádzač uvedie

      Adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa

      Adresu uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania)

      Označenie „súťaž – neotvárať

      Označenie s názvom zákazky: “Potraviny pre ŠJ + označenie časti“ na ktorú uchádzač ponuku predkladá (časť A... atď.)

       

      14. Vyhodnotenie ponúk na základe:

      -          pôvod (SR), kvalita a čerstvosť potravín

      -         cena s DPH za jednotlivý tovar

      -          osobné dobré skúsenosti s dodávateľom

      -          referencie a ich kvalita

      -          termín dodania tovaru

      -          miesto prevádzky

       

       

      Všetky časti sa budú posudzovať samostatne, pretože uchádzači sa môžu prihlásiť len do jednej časti, viacerých, alebo do všetkých častí. Cena je vrátane dovozu do budovy objednávateľa podľa potreby.

      Ak predloží záujemca ponuku na rôzne časti, každá časť musí mať zvlášť uvedenú cenu.

       

      15. Výsledok obstarávania

      Výsledkom bude rámcová dohoda na každú časť osobitne

      Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť vo svojej ponuke

       

      16. Ďalšie informácie:

      Do vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré boli doručené v lehote na predkladanie ponúk a spĺňajú formálne náležitosti. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 21.12.2020 o 14,00 hod v riaditeľni ZŠ, v prítomnosti pracovnej skupiny pre zadávanie prác a konkurzy, vedúcej ŠJ, štatutárneho zástupcu verejného obstarávateľa a uchádzačov. Žiadame uchádzačov, aby sa v tento deň dostavili na otváranie obálok. Vyhodnocovanie je neverejné. Cenové ponuky budú vyhodnocované v zmysle uvedených kritérií a to spôsobom stanovenia poradia jednotlivých ponúk podľa výšky pridelených bodov od najnižšieho počtu po najvyšší. Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého ponuka sa umiestni na prvom mieste.

       

      Dovoz tovaru - Vyžaduje sa dodávka predmetu kúpy kupujúcemu v pracovných dňoch podľa požiadavky kupujúceho.

      Verejný obstarávateľ nebude akceptovať žiadne navýšenie cien z dôvodu nedostatočného preštudovania podmienok uvedených vo výzve alebo v návrhu RD, alebo úpravu jednotkovej ceny o sadzbu DPH pri tvrdeniach, že navrhovaná jednotková cena bola vyjadrená v EUR bez DPH. Systém úpravy cien je riešený v priloženom návrhu rámcovej dohody.

       

      Ak víťazný uchádzač zo závažných dôvodov rámcovú dohodu na predmet obstarávania neuzatvorí alebo nedodrží podmienky vyhláseného verejného obstarávania, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvný vzťah s uchádzačom, ktorý sa umiestnil vo vyhodnotení ponúk za víťazným uchádzačom, resp. druhým v poradí. Doprava bude zabezpečená dodávateľom.

      V prípade, ak bude predložená cenová ponuka len od jedného uchádzača, verejný obstarávateľ  môže zrušiť toto verejné obstarávanie. Následne verejný obstarávateľ vyhlási nové verejné obstarávanie na daný predmet zákazky.

       

      Uvedené množstvo výrobkov je len orientačné, vyčíslené na základe spotreby za obdobie 24 mesiacov a predpokladanej spotreby na nasledujúce obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2022, objednávateľ sa nezaručuje odobrať uvedené množstvá, dovoz tovaru sa bude realizovať na základe čiastkových objednávok.

       

      Predávajúci sa v rámcovej dohode zaručí, že bude dodávať kupujúcemu tovar pri splnení platných právnych predpisov, veterinárnych a hygienických noriem zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, potravinového kódexu SR a noriem EHK. Tovar musí byť I. akostnej triedy.

       

      17. Prílohy k výzve:

      1. Priloha_c._1_Tabulka_podrobna_specifikacia_predmetu_zakazky.xlsx

      2. Navrh_Ramcovej_dohody.doc

       

      Výsledkom bude Rámcová dohoda.

       

      Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť vo svojej ponuke.

       

      Dátum: 7.12.2020

                                                                                                   Mgr. Roland Bozó

                                                                                                       riaditeľ školy