• Pracovná ponuka - Állásajánlat

     • Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo informuje o voľných pracovných miest na obsadenie pozícií 
      - 1 x - Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou Slovenský jazyk a slovenská literatúra 
      - 2 x - Učiteľ pre primárne vzdelávanie 

      Kvalifikačné predpoklady: v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      Termín nástupu: 26.08.2019
      Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass
      Iné požiadavky: telesná a duševná spôsobilosť, bezúhonnosť, ovládanie štátneho jazyka
      Zložka mzdy: (brutto) od 831,50 €, závisí od zaradenia zamestnanca na základe dosiahnutého stupňa vzdelania a dĺžky praxe
      Výber uchádzačov prebehne pohovorom s vedením školy na základe písomného alebo telefonického pozvania. Na pohovor budú pozvaní len vybratí uchádzači.

      Žiadosť o prijatie do zamestnania so štruktúrovaným životopisom uchádzača je potrebné zaslať najneskôr do 28.06.2019 na adresu školy poštou:
      Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola
      Mládežnícka 7
      986 01 Fiľakovo 
      alebo e-mailom: sekretariat@koharysuli.sk
      bližšie informácie: +421 47 4381924