• Povinné zverejňovanie informácií na základe § 5 zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

    Spôsob zriadenia, právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry

    Sídlo: Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola,  Mládežnícka 7, 908 01 Fiľakovo

    Právna forma: škola s právnou subjektivitou, rozpočtová organizácia, vystupuje v právnych vzťahoch svojím menom a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Svoju činnosť finančne zabezpečuje samostatne na základe rozpočtu.

    Spôsob zriadenia: zriaďovacia listina vydaná 1.1.2002

    Súčasťou školy je školský klub detí a školská jedáleň.

    IČO: 37828878, DIČ: 2021611262

    Riaditeľ školy: Mgr. Roland Bozó

    Zástupcovia riad. školy: Mgr. Zsolt Karcag, Mgr. Adriana Kuzmová

    Zriaďovateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 98601 Fiľakovo

    Primátor mesta: Mgr. Attila Agócs, PhD.

    IČO: 00316075

    Právomoci, kompetencie a popis organizačnej štruktúry:

    Organizačná štruktúra

    1. Útvar riaditeľa školy – organizuje a zabezpečuje výkon riadiacej, rozhodovacej, kontrolnej, právnej, personálnej a hospodárskej činnosti. K útvaru riaditeľa patrí – riaditeľ – štatutárny orgán organizácie, zástupca riaditeľa, škodová a odškodňovacia komisia, inventarizačná, vyraďovacia, likvidačná komisia. Riaditeľ ako štatutárny orgán školy koná v jej mene vo všetkých záležitostiach. Rozhoduje vždy samostatne, pokiaľ jeho rozhodnutie nie je podmienené schválením rady školy. Zástupca riaditeľa je vedúci pedagogického útvaru. Jeho kompetencie a právomoci sú podrobne rozpracované v organizačnom poriadku Základnej školy Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola,Mládežnícka 7, Fiľakovo.
    2. Pedagogický útvar – k pedagogickému útvaru patrí metodické združenie, úsek primárneho vzdelávania, predmetové komisie, úsek nižšieho stredného vzdelávania, predmetové komisie, výchovný poradca a koordinátori, asistenti učiteľa. Ich kompetencie a právomoci sú podrobne rozpracované v organizačnom poriadku Základnej školy Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo.
    3. Hospodársko-správny útvar  – patrí sem hospodársko-ekonomický úsek, prevádzkový úsek. Ich rozsah pôsobnosti je podrobne rozpracovaný v organizačnom poriadku Základnej školy Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo.
    4. Útvar školského stravovania –  jeho rozsah pôsobnosti je podrobne rozpracovaný v organizačnom poriadku Základnej školy Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo.

    Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie:

    Telefonicky: +421474381924, +421908023943

    Osobne: riaditeľstvo ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola,Mládežnícka 7, Fiľakovo.

    Poštou: Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola,Mládežnícka 7, Fiľakovo.

    Elektronickou poštou: sekretariat@koharysuli.sk

    Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené v súlade s § 5 ods. 1 písm. c) zákona č 211/2000 Z.z. oslobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

    Odvolanie proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie:

    Ak základná škola žiadosti o sprístupnenie informácií nevyhovie, hoci len sčasti, vydá o tom do 15 dní od doručenia rozhodnutia písomné rozhodnutie. Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v zmysle § 19 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. oslobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

    Miesto podania opravného prostriedku:

    Odvolanie sa podáva na adresu Základnej školy Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

    Lehota podania opravného prostriedku:

    Proti rozhodnutiu povinnej osoby a odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona č. 211/2000 Z.z.

    Spôsob podanie opravného prostriedku:

    písomne, elektronickým prostriedkom podpísaným zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona (215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektroých zákonov), ústne do zápisnice

    Z odvolania musí byť zrejmé: kto odvolanie podáva, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, dôvody odvolania, návrh, ako má odvolací orgán rozhodnúť

    O odvolaní proti rozhodnutiu Základnej školy Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo. rozhoduje zriaďovateľ školy Mesto Fiľakovo ako jeho nadriadený orgán. Odvolací orgán rozhodne  o odvolaní v lehote do 15 dní od doručenia do školy. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

    Možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia: Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

    Podanie žiadosti o sprístupnenie informácií:

    Žiadosť o sprístupnenie informácií môže podať ktokoľvek, t.j. akákoľvek fyzická alebo právnická osoba bez uvedenia dôvodu.

    Žiadosť môže byť podaná ústne, telefonicky, písomne - listom, elektronickou poštou alebo iným spôsobom, ktorý je technicky vykonateľný.

    Je potrebné, aby žiadosť obsahovala:

    - identifikáciu povinnej osoby - komu je žiadosť určená

    - identifikáciu žiadateľa - kto žiadosť podáva - oprávnená osoba - žiadateľ

    - určenie požadovanej informácie - predmet žiadosti

    - určenie spôsobu sprístupnenia - akým spôsobom majú byť informácie zverejnené napr. mailom, poštou, telefonicky a pod.

    Spôsob podania žiadosti o informáciu:

    - ústne - v pracovných dňoch od 7.00 - 15.00 hod.

    - písomne – Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo

    - telefonicky - +421474381924, +421908023943

    - elektronicky - sekretariat@koharysuli.sk

    Sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií: všetky úkony bez poplatkov

    Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe:

    Ústava SR (Ústavný zákon č. 460/1992 Z.z.)

    Zákony, nariadenia vlády, vyhlášky na stránke www.minedu.sk: zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, zákon č. 596/2003 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ a ŠZ v znení neskorších predpisov, zákon č. 597/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a ozmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov;

    Listina základných práv a slobôd

    Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 prijaté 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

    Pracovný poriadok

    Organizačný poriadok

    Školský poriadok

    Interné predpisy školy