• Össz-szülői értekezlet - Celoškolské rodičovské združenie

     • A II. Koháry Isván Alapiskola meghívja a tanulók szüleit az össz-szülői értekezletre, ami 2019. október 1-én (kedd) 15:00 órai kezdettel az A épület első emeletén lesz megtartva.

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola pozýva rodičov žiakov na celoškolské rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 1. októbra 2019 (utorok) o 15:00 hod. na prvom poschodí budovy A.

     • Výzva na predkladanie ponúk pre školskú jedáleň

     • podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

      1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

      Názov: Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM – II. Koháry István Alapiskola       

      Adresa: Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo

      IČO: 37828878

      DIČ: 2021611262                             

      Zastúpený: Mgr. Roland Bozó, riaditeľ školy        

      Kontaktná osoba: Iveta Melicherová                     

      Telefón: 0910500657

      Elektronická pošta: sekretariat@koharysuli.sk                                               


      2. Druh zákazky

      Zákazka na dodávku potravín.


      3. Názov zákazky:

      Dodávka potravín.


      4. Opis predmetu zákazky:

      Predmetom zákazky je zabezpečenie pravidelnej dodávky a dovozu potravín pre školskú jedáleň. Dodávka tovaru bude zabezpečovaná na základe pravidelných objednávok podľa potreby prevádzky stravovacieho zariadenia.


      5. Miesto dodania predmetu zákazky: Školská jedáleň pri ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM – II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo


      6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

      Časť A Mlieko a mliečne výrobky

      Časť B Múčne výrobky a obilniny

      Časť C Čerstvé mäso a mäsové výrobky

      Časť D Hlboko zmrazené potraviny

      Časť E Vajcia

      Časť F Potraviny konzervované

      Časť G Rôzne potravinové výrobky

      Časť H Osviežujúce nápoje

      Časť I Ovocie a zelenina

      Časť J Chlieb a pekárenské výrobky


      7. Spoločný slovník obstarávania (CPV):

      15511000-3 Mlieko

      15500000-3 Mliečne výrobky

      01110000-1 Obilniny a iné plodiny

      15851000-8 Múčne výrobky

      15896000-5 Hlboko zmrazené výrobky

      15110000-2 Mäso

      15130000-8  Mäsové výrobky

      01242000-5 Vajcia

      15897000-2 Výrobky v konzerve

      15890000-3 Rôzne potravinové výrobky a sušené potraviny

      15330000-0 Ovocie a zelenina

      15831500-7 Osviežujúce nápoje(50% ovocná zložka) 

      15863000-5 Sypané čaje 

      15613313-5 Cereálne výrobky 

      15612500-6 Pekárske výrobky


      60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)


      8. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:

      Predpokladaná hodnota zákazky 130 000 EUR s DPH


      9. Trvanie zmluvy:

      Rámcová dohoda bude uzatvorená na dobu určitú – 16 mesiacov – od nadobudnutia účinnosti zmluvy, resp. do vyčerpania finančného limitu v závislosti od toho ktorá skutočnosť nastane skôr.

       

      10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:

      Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových zdrojov verejného obstarávateľa.


      11. Podmienky účasti záujemcov a obsah ponuky:

      Uchádzač k cenovej ponuke priloží:

      • kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar v predmete zákazy (napr. výpis z obchodného registra, živnostenského registra), príp. doklad potvrdzujúci oprávnenie dodávať, skladovať a distribuovať požadovaný tovar,
      • čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
      • ponukový list
      • doklad o osvedčení o spôsobilosti motorových vozidiel na prepravu potravín
      • vyhlásenie o zhode alebo iný certifikát, že má uchádzač zavedený systém na zabezpečenie Zdravotnej bezpečnosti potravín (HACCP)

      Uchádzačom navrhovaná jednotková zmluvná cena pre predmet zákazky bude vyjadrená v EUR s DPH. Cena bude zohľadňovať náklady spojené s dopravou na miesto dodania, príp. vykládkou tovaru.

      Všetky časti sa budú posudzovať samostatne, pretože uchádzači sa môžu prihlásiť len do jednej časti, viacerých , alebo do všetkých častí. Cena je vrátane dovozu do budovy objednávateľa.

      Úspešný bude uchádzač s najnižšou cenou v jednotlivej časti.

      Ak predloží záujemca ponuku na rôzne časti, každá časť musí mať zvlášť uvedenú cenu.


      12. Lehota a miesto doručenia cenovej ponuky a označenie obalu ponuky:

      Lehota na predloženie cenových ponúk: do 26.7.2019

      Cenové ponuky je možné zaslať poštou, kuriérom alebo doručiť osobne na kontaktnú adresu: Základná Škola Štefana Koháriho II. s VJM – II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo, najneskôr v lehote na predkladanie ponúk

      Ponuku je uchádzač povinný predložiť v jednom origináli (v listinnej forme).


      13. Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky alebo jej časti. Ponuku vloží  do samostatného nepriehľadného obalu. Obal ponuky musí byť uzatvorený, prípadne zapečatený a zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a označený požadovanými údajmi.


      Na vrchnom obale/obálke ponuky, uchádzač uvedie

      Adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa

      Adresu uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania)

      Označenie „súťaž – neotvárať

      Označenie s názvom zákazky: “Potraviny pre ŠJ + označenie časti“ na ktorú uchádzač ponuku predkladá (časť A... atď.)


      14. Vyhodnotenie ponúk na základe:

      -          pôvod (SR), kvalita a čerstvosť potravín

      -          osobné dobré skúsenosti s dodávateľom

      -          cena s DPH za jednotlivý tovar

      -          referencie a ich kvalita

      -          termín dodania tovaru

      -          miesto prevádzky


      Všetky časti sa budú posudzovať samostatne, pretože uchádzači sa môžu prihlásiť len do jednej časti, viacerých, alebo do všetkých častí. Cena je vrátane dovozu do budovy objednávateľa podľa potreby.

      Ak predloží záujemca ponuku na rôzne časti, každá časť musí mať zvlášť uvedenú cenu.


      15. Ďalšie informácie:

      Do vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré boli doručené v lehote na predkladanie ponúk a spĺňajú formálne náležitosti. Vyhodnocovanie je neverejné.

      Cenové ponuky budú vyhodnocované v zmysle uvedených kritérií. Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého ponuka sa umiestni na prvom mieste.


      Dovoz tovaru - Vyžaduje sa dodávka predmetu kúpy kupujúcemu v pracovných dňoch podľa požiadavky kupujúceho.

      Verejný obstarávateľ nebude akceptovať žiadne navýšenie cien z dôvodu nedostatočného preštudovania podmienok uvedených vo výzve alebo v návrhu RD, alebo úpravu jednotkovej ceny o sadzbu DPH pri tvrdeniach, že navrhovaná jednotková cena bola vyjadrená v EUR bez DPH. Systém úpravy cien je riešený v priloženom návrhu rámcovej dohody.


      Ak víťazný uchádzač zo závažných dôvodov rámcovú dohodu na predmet obstarávania neuzatvorí alebo nedodrží podmienky vyhláseného verejného obstarávania, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvný vzťah s uchádzačom, ktorý sa umiestnil vo vyhodnotení ponúk za víťazným uchádzačom, resp. druhým v poradí. Doprava bude zabezpečená dodávateľom.

      V prípade, ak bude predložená cenová ponuka len od jedného uchádzača, verejný obstarávateľ  môže zrušiť toto verejné obstarávanie. Následne verejný obstarávateľ vyhlási nové verejné obstarávanie na daný predmet zákazky.


      Uvedené množstvo výrobkov je len orientačné, vyčíslené na základe spotreby za obdobie 16 mesiacov a predpokladanej spotreby na nasledujúce obdobie 16 mesiacov, objednávateľ sa nezaručuje odobrať uvedené množstvá, dovoz tovaru sa bude realizovať na základe čiastkových objednávok.


      Predávajúci sa v rámcovej dohode zaručí, že bude dodávať kupujúcemu tovar pri splnení platných právnych predpisov, veterinárnych a hygienických noriem zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, potravinového kódexu SR a noriem EHK. Tovar musí byť I. akostnej triedy.


      16. Prílohy k výzve:

      1. Priloha_c._1_Tabulka_podrobna_specifikacia_predmetu_zakazky.xlsx

      2. Navrh_Ramcovej_dohody.doc

       

      Výsledkom bude Rámcová dohoda.


      Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť vo svojej ponuke.


      Dátum: 8.7.2019

                                                                                                   Mgr. Roland Bozó

                                                                                                       riaditeľ školy

            • Pracovná ponuka - Állásajánlat

     • Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo informuje o voľných pracovných miest na obsadenie pozícií 
      - 1 x - Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou Slovenský jazyk a slovenská literatúra 
      - 2 x - Učiteľ pre primárne vzdelávanie 

      Kvalifikačné predpoklady: v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      Termín nástupu: 26.08.2019
      Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass
      Iné požiadavky: telesná a duševná spôsobilosť, bezúhonnosť, ovládanie štátneho jazyka
      Zložka mzdy: (brutto) od 831,50 €, závisí od zaradenia zamestnanca na základe dosiahnutého stupňa vzdelania a dĺžky praxe
      Výber uchádzačov prebehne pohovorom s vedením školy na základe písomného alebo telefonického pozvania. Na pohovor budú pozvaní len vybratí uchádzači.

      Žiadosť o prijatie do zamestnania so štruktúrovaným životopisom uchádzača je potrebné zaslať najneskôr do 28.06.2019 na adresu školy poštou:
      Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola
      Mládežnícka 7
      986 01 Fiľakovo 
      alebo e-mailom: sekretariat@koharysuli.sk
      bližšie informácie: +421 47 4381924

     • Výberové konanie na miesto riaditeľa - Pályázat igazgatói posztra

     • [SK]

      Mesto Fiľakovo zastúpené primátorom mesta Mgr. Attilom Agócsom, PhD. vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na miesto riaditeľa:

      1. Základnej školy Štefana Koháriho II. s vyučovacím jazykom maďarským - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo - Fülek(s nástupom od 01.07.2019)
      2. Základnej školy, Školská 1, Fiľakovo(s nástupom od 01.07.2019)
      3. Základnej školy Lajosa Mocsáryho s vyučovacím jazykom maďarským - Mocsáry Lajos Alapiskola, Farská lúka 64/B, Fiľakovo - Fülek(s nástupom od 01.07.2019)
      4. Základnej školy, Farská lúka 64/A, Fiľakovo(s nástupom od 15.08.2019).

      Kvalifikačné predpoklady:

      • príslušné vzdelanie v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie  pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
      • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
      • prvá atestácia (I. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada)

      Iné kritériá a požiadavky:

      • bezúhonnosť
      • zdravotná spôsobilosť na výkon práce
      • znalosť školskej legislatívy, vrátane pracovnoprávnych a ekonomických vzťahov
      • ovládanie štátneho jazyka

      Zoznam požadovaných dokladov:

      • prihláška do výberového konania
      • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
      • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
      • profesijný životopis
      • doklad o preukázaní bezúhonnosti - výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
      • doklad o zdravotnej spôsobilosti - potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa
      • návrh koncepcie rozvoja školy
      • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č. 18 /2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

      Platové zaradenie: v zmysle nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zaradenie do platovej triedy 8 pracovnej triedy jeden, tarifný plat  v rozsahu 927,50 - 1187,50 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej pedagogickej praxe, resp. riadiaci príplatok podľa prílohy č. 6 k zákonu č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

      Prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať alebo osobne doručiť najneskôr do 17. mája 2019 (poštou na adresu: Mestský úrad, oddelenie školstva, kultúry a športu, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo; osobne do kancelárie č. 107 do 11.30 hod.). Obálku označte heslom: „Výberové konanie na riaditeľa ZŠ (ZŠ Š. Koháriho II. s VJM alebo ZŠ Školská 1alebo ZŠ L. Mocsáryho s VJM alebo ZŠ Farská lúka 64/A - NEOTVÁRAŤ“.Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom rada školy písomne najmenej 7 dní pred začatím výberového konania.

      Vo Fiľakove dňa 08.04.2019

      Mgr. Attila Agócs, PhD.primátor mesta

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------

      [HU]

      Fülek Város Dr. Agócs Attila polgármester által képviselve pályázatot hirdet az oktatásügyi államigazgatásról és az iskolai önkormányzatokról, illetve egyéb törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló többször módosított Tt. 596/2003.  törvény 4. § /1/ bek. és a közfeladatok ellátásáról szóló többször módosított Tt. 552/2003. sz. törvény 5. § /3/ bek. rendelkezései értelmében az alábbi iskolák igazgatói posztjára:

      1. Základná škola Štefana Koháriho II. s vyučovacím jazykom maďarským - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo - Fülek(A tisztség betöltésének kezdete: 2019.07.01.)
      2. Základná škola, Školská 1, Fiľakovo(A tisztség betöltésének kezdete: 2019.07.01.)
      3. Základná škola Lajosa Mocsáryho s vyučovacím jazykom maďarským - Mocsáry Lajos Alapiskola, Farská lúka 64/B, Fiľakovo - Fülek(A tisztség betöltésének kezdete: 2019.07.01.)
      4. Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo(A tisztség betöltésének kezdete: 2019.08.15.)

      Megkövetelt iskolai végzettség:

      • a pedagógiai alkalmazottakról és szakmai alkalmazottakról, illetve egyéb törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló többször módosított Tt. 317/2009. sz. törvény és az SZK OM-nek a pedagógiai alkalmazottak és szakmai alkalmazottak egyes kategóriái részére meghatározott képesítési követelményekről és sajátos képesítési követelményekről szóló  többször módosított Tt. 437/2009. sz. rendelete által előírt képesítés  
      • legalább 5 éves pedagógiai gyakorlat
      • első atesztáció (I. kvalifikációs vizsga vagy az azt helyettesítő feltételek teljesítése)

      Egyéb kritériumok és követelmények:

      • büntetlen előélet és erkölcsi feddhetetlenség
      • egészségi alkalmasság
      • az oktatásügyre vonatkozó (köztük annak munkaügyi és gazdasági vonzatát is érintő) jogszabályok ismerete
      • az államnyelv ismerete

      A benyújtandó okiratok jegyzéke:

      • jelentkezési ív
      • az iskolai végzettséget igazoló okiratok hitelesített fénymásolata
      • a pedagógiai gyakorlatot igazoló okirat
      • szakmai önéletrajz
      • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
      • orvosi igazolás az igazgatói poszt betöltéséhez szükséges fizikai és szellemi alkalmasságról
      • az iskola fejlesztési koncepciójának javaslata
      • beleegyezési nyilatkozat a pályázó személyi adatainak a pályázási eljárásban történő felhasználásához a személyi adatok védelméről, illetve egyéb törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló Tt. 18/2018. sz. törvény értelmében

      Bérezési feltételek: a Tt. 388/2018. sz. kormányrendelet értelmében történő 8. fizetési osztályba való besorolás (alapbér: 927,50 - 1187,50 €, a végzettségnek és a pedagógiai gyakorlatnak megfelelően), valamint vezetői pótlék a Tt. 553/2003. sz. törvény 6. sz. melléklete szerint.

      A jelentkezési ívet a fenti okiratokkal együtt legkésőbb 2019. május 17-ig kérjük benyújtani (postázva az alábbi címre: Mestský úrad, oddelenie školstva, kultúry a športu, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo; személyesen a 107. sz. irodában 11.30 óráig). A borítékon tüntesse fel: „Výberové konanie na riaditeľa ZŠ (ZŠ Š. Koháriho II. s VJM vagy ZŠ Školská 1 vagy ZŠ L. Mocsáryho s VJM vagy ZŠ Farská lúka 64/A) - NEOTVÁRAŤ“.A pályázatok elbírálásának időpontját és helyét a pályázókkal az iskolatanács írásban közli legkésőbb 7 nappal annak megkezdése előtt.

      Kelt Füleken, 2019.04.08. napján

      Dr. Agócs Attila

      polgármester

     • Influenza szünet - Chrípkové prázdniny

     • Tisztelt Szülők!

      Értesítjük Önöket, hogy iskolánkon a magas számú hiányzás miatt 2019. január 30-án és 31-én influenza szünet, február 1-jén pedig félévi szünet lesz. A tanítás 2019. február 4-én órarend szerint folytatódik. A félévi bizonyítványok szintén hétfőn kerülnek kiosztásra.

      Megértésüket köszönjük!

      Az iskola igazgatósága

       

      Vážení rodičia!

      Oznamujeme Vám, že 30. a 31. januára 2019 kvôli vysokému počtu chorých detí na našej škole, budú chrípkové prázdniny. Dňa 1. februára 2019 sú polročné prázdniny. Vyučovanie sa začne 4. februára 2019 podľa rozvrhu hodín. Rozdávanie polročných vysvedčení bude tiež v pondelok.

      Za pochopenie ďakujeme!

      Riaditeľstvo školy

     • Értesítés - Oznámenie

     • Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy 2018.október 29-én (hétfőn) iskolánkon igazgatói szabad lesz. 2018. október 30. (kedd) államünnep, október 31-től november 4-ig pedig őszi szünet lesz. 

      A tanítás 2018. november 5-én, hétfőn folytatódik.

      Megértésüket köszönjük!

      ------

      Oznamujeme Vám, že v pondelok, 29. októbra 2018 budú mať všetci žiaci školy riaditeľské voľno. Dňa 30. októbra 2018 (utorok) je jednorázový štátny sviatok, ktorú schválila NR SR. Jesenné prázdniny budú od 31. októbra do 4. novembera 2018.

      Vyučovanie pokračuje 5. novembra 2018 (pondelok).

      Za porozumenie ďakujeme!

       

       

     • Össz-szülői értekezlet - Celoškolské rodičovské združenie

     • A II. Koháry Isván Alapiskola meghívja a tanulók szüleit az össz-szülői értekezletre, ami 2018. szeptember 27-én (csütörtök) 15:00 órai kezdettel az A épület első emeletén lesz megtartva.

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola pozýva rodičov žiakov na celoškolské rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 27. septembra 2018 (štvrtok) o 15:00 hod. na prvom poschodí budovy A.

     • Felhívás jelölések benyújtására - Výzva na podávanie návrhov na kandidátov


     • A II. Koháry István Alapiskola igazgatója felhívja a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériumának az iskolai önkormányzatok működéséről, azok összetételéről, szervezési és pénzügyi részleteiről szóló 291/2004 sz. rendelete alapján a II. Koháry István Alapiskola tanulóinak szüleit az iskolatanácsi tagok jelölésére. Az írásbeli jelöléseket kérjük benyújtani az iskola igazgatóságára 2018. szeptember 26., 9:00 óráig. A jelölés feltétele a jelölt beleegyezése. A választásokra az össz-szülői értekezlet keretein belül, 2018. szeptember 27-én, 15:00 órai kezdettel kerül sor.

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Riaditeľ ZŠ Štefana Koháriho II. S VJM – II. Koháry István Alapiskola, Fiľakovo  v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva SR 291/2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, vyzýva rodičov žiakov ZŠ Štefana Koháriho II. S VJM – II. Koháry István Alapiskola, Fiľakovo  na podávanie návrhov na kandidátov do volieb Rady školy. Návrhy na kandidátov do volieb Rady školy za rodičov je možné predložiť spolu so súhlasom kandidáta v písomnej podobe najneskôr 26.9.2018 do 9.00 hod. na riaditeľstve školy. Zároveň vopred oznamuje termín volieb: 27.9.2018 o 15.00 hod. v mieste sídla školy na celoškolskom rodičovskom združení.

     • Oznámenie - Értesítés

     • Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo informuje o voľnom pracovnom mieste na obsadenie pozície „Špeciálny pedagóg“.

      Kvalifikačné predpoklady: v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      Termín nástupu: 14.09.2018

      Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass, súhlas so spracovaním osobných údajov.

      Iné požiadavky: telesná a duševná spôsobilosť, bezúhonnosť, ovládanie štátneho jazyka.

      Zložka mzdy: (brutto) od 690,00 €, závisí od zaradenia zamestnanca na základe dosiahnutého stupňa vzdelania a dĺžky praxe.

      Výber uchádzačov prebehne pohovorom s vedením školy na základe písomného alebo telefonického pozvania. Na pohovor budú pozvaní len vybratí uchádzači. Žiadosť o prijatie do zamestnania so štruktúrovaným životopisom uchádzača je potrebné zaslať najneskôr do 12.09.2018 na adresu školy poštou: Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo alebo e-mailom: sekretariat@koharysuli.sk.

      Bližšie informácie: +421 47 4381924

     • Oznámenie

     • Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo informuje o voľnom pracovnom mieste na obsadenie pozície „Špeciálny pedagóg“.

      Kvalifikačné predpoklady: v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      Termín nástupu: 27.08.2018

      Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass, súhlas so spracovaním osobných údajov

      Iné požiadavky: telesná a duševná spôsobilosť, bezúhonnosť, ovládanie štátneho jazyka

      Zložka mzdy: (brutto) od 690,00 €, závisí od zaradenia zamestnanca na základe dosiahnutého stupňa vzdelania a dĺžky praxe

      Výber uchádzačov prebehne pohovorom s vedením školy na základe písomného alebo telefonického pozvania. Na pohovor budú pozvaní len vybratí uchádzači.Žiadosť o prijatie do zamestnania so štruktúrovaným životopisom uchádzača je potrebné zaslať najneskôr do 25.06.2018 na adresu školy poštou: Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo alebo e-mailom: sekretariat@koharysuli.sk.

      Bližšie informácie: +421 47 4381924

    • •	Výzva č. 6/2018 na predkladanie cenovej ponuky na dodávku osviežujúcich nápojov, sypaných čajov a cereálnych výrobkov, ovocného pyré pre školskú jedáleň pri ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM – II. Koháry István Alapiskola v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
     • • Výzva č. 6/2018 na predkladanie cenovej ponuky na dodávku osviežujúcich nápojov, sypaných čajov a cereálnych výrobkov, ovocného pyré pre školskú jedáleň pri ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM – II. Koháry István Alapiskola v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

     • 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

      Názov: Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM – II. Koháry István Alapiskola

      IČO: 37828878

      Štatutárny orgán: Mgr. Roland Bozó, riaditeľ

      Sídlo: Mládežnícka 7, 98601 Fiľakovo

      Kontaktná osoba pre prieskum trhu: Iveta Melicherová

      Telefón: 047/4381429

      Pracovný kontakt pre vysvetlenie oznámenia o zadávaní zákazky: zs.mladeznicka@gmail.com

      E -mail pre podanie ponuky: zs.mladeznicka@gmail.com

      2. Názov predmetu zákazky:

      Dodávka osviežujúcich nápojov, sypaných čajov a cereálnych výrobkov, ovocného pyré pre Školskú jedáleň pri ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM – II. Koháry István Alapiskola, na školský rok 2018/2019

      3. Stručný opis predmetu zákazky:

      Pravidelné zabezpečovanie dodávky osviežujúcich nápojov, sypaných čajov a cereálnych výrobkov, ovocného pyré v termíne od 01.09.2018 do 31.08.2019.

      Požadované množstvá, termín a čas budú dohodnuté v čiastkových telefonických alebo osobných objednávkach  podľa priebežne vznikajúcich potrieb ŠJ. Dodávky budú uskutočňované minimálne raz týždenne do 10.00 hod. Objednaný tovar bude dodávaný v akosti a kvalite zodpovedajúcej platným právnym predpisom, veterinárnym a hygienickým normám SR (hygienicky vyhovujúce obaly, zodpovedajúce dopravné prostriedky).

      4. Kód CPV: 

      15831500-7 osviežujúce nápoje (50% ovocná zložka)

      15863000-5 sypané čaje

      15613313-5 cereálne výrobky

      15332270-7 ovocné pyré

       

      5. Základné zmluvné podmienky:

      - Miesto dodania tovaru: ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM – II. Koháry István Alapiskola – školská jedáleň, Mládežnícka 7, 98601 Fiľakovo

      - Lehota na dodanie predmetu zákazky: podľa objednávky

      - Splatnosť faktúr: minimálne 14 dní

      6. Lehota na predkladanie ponúk: do 08.06.2018, 12,00 h.

      7. Stanovenie ceny

      Navrhovaná cena musí byť vrátane všetkých nákladov spojených s dopravou na miesto dodania, naloženie, vyloženie dodaného tovaru do skladu na mieste dodania.

      Cenu je potrebné uvádzať v eurách (€). V ponuke je potrebné cenu uvádzať bez DPH, sadzbu a výšku DPH a cenu s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke.

       8. Predkladanie dokladov a ponuky:

      - ponukový list

      - doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky

      - čestné vyhlásenie, že má uchádzač zavedený systém na zabezpečenie zdravotnej bezpečnosti potravín (HACCP)

      - čestné vyhlásenie, že má uchádzač k dispozícii dopravné prostriedky (obaly) spôsobilé na prepravu obstarávaných potravín.

      Cenové ponuky a písomné zámery  je možno predkladať do 08.06.2018 do 12,00 hod. Uchádzač pošle cenovú ponuku a svoje zámery písomne  v uzavretej obálke heslom: „NEOTVÁRAŤ – Ovocné nápoje, sypané čaje, cereálne výrobky, ovocné pyré“ na adresu verejného obstarávateľa (viď. odst.1.) alebo doručí osobne na sekretariát ZŠ.

       9. Kritéria na hodnotenie ponúk sú:

      - pôvod (SR), kvalita a čerstvosť potravín

      - najnižšia cena za jednotlivý tovar

      - podpora školskej jedálne pri usporiadaní rôznych akcií školy

      - rýchlosť dodania

      Bude sa prihliadať na hospodárnosť a efektívnosť najvhodnejšej ponuky.

      10. Vyhodnotenie ponúk:

      Vyhodnotenie ponúk vykonáva pracovná skupina pre zadávanie prác a konkurzy verejného obstarávateľa (vedúca ŠJ, štatutárny zástupca verejného obstarávateľa) dňa 11.06.2018 o 10,00 hod. s prítomnosťou uchádzačov v kancelárii riaditeľa ZŠ. O výsledku budú uchádzači informovaní písomne. Pracovná skupina pre zadávanie prác a konkurzy vyberie úspešného uchádzača aj v prípade, že sa prihlási iba jeden dodávateľ. S víťazným uchádzačom bude podpísaná zmluva na predmet výzvy. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere víťazného uchádzača pri postupe zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní. 

      Fiľakovo,28.05.2018

      Mgr. Roland Bozó

          riaditeľ školy