• Oznam o výberovom konaní - Riaditeľ/ka Základnej školy Štefana Koháriho II. s vyučovacím jazykom maďarským - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo

     • Mesto Fiľakovo zastúpené primátorom mesta Mgr. Attilom Agócsom, PhD. vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Základnej školy Štefana Koháriho II. s vyučovacím jazykom maďarským - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo (s možným nástupom od 01.07.2024)

      Kvalifikačné predpoklady:

      • príslušné vzdelanie v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
      • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
      • Predpoklady na výkon funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 39 ods. 3. zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

      Iné kritériá a požiadavky:

      • Bezúhonnosť v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
      • Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z.z. výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
      • zdravotná spôsobilosť na výkon práce
      • znalosť školskej a príslušnej legislatívy, vrátane pracovnoprávnych a ekonomických vzťahov
      • ovládanie štátneho jazyka
      • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
      • práca s počítačom

      Zoznam požadovaných dokladov:

      • prihláška do výberového konania (uviesť telefonický a e-mail kontakt za účelom oznámenia o možnosti účasti príp. neúčasti na výberovom konaní)
      • profesijný životopis
      • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
      • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
      • písomný návrh koncepcie rozvoja školy v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z.
      • doklad o preukázaní bezúhonnosti - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (povinné tlačivo pozri na webovej stránke www.filakovo.sk, menu: Občan – Tlačivá a formuláre – Ostatné tlačivá)
      • doklad o zdravotnej spôsobilosti - potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa v zmysle § 16 zákona č. 138/2019 Z.z.
      • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18 /2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      Platové zaradenie: V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 296/2022 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

      Prihlášky s požadovanými dokladmi doručte priebežne poštou na adresu: Mestský úrad - Fiľakovo, Oddelenie školstva, kultúry a športu, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo, alebo osobne do podateľne Mestského úradu v budove Podnikateľského inkubátora na Biskupickej 4, 1. poschodie, Fiľakovo najneskôr do 9.5.2024 do 12:00 hod. Rozhodujúci je dátum na registratúrnej pečiatke zriaďovateľa. Obálku označte heslom: „Výberové konanie - ZŠ Koháriho - NEOTVÁRAŤ

      Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí spĺňajú podmienky na zaradenie do výberového konania, oznámený predsedom Rady školy pri ZŠ Štefana Koháriho II. s vyučovacím jazykom maďarským - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo, najmenej 7 dní pred jeho konaním (§5 ods. 5 Zákona č. 552/2003 Z.z.).

      Vo Fiľakove dňa 17.4.2024

      Mgr. Attila Agócs, PhD.primátor mesta

     • Pracovná ponuka - Állásajánlat

     • Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo informuje o jednom voľnom pracovnom mieste na obsadenie pozície kuchár/kuchárka.

       

      Kvalifikačné predpoklady: stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár

      Prax v odbore: min. 2 roky

      Náplň (druh) práce: Výroba jedál a nápojov pre stravníkov. Pomoc pri zostavovaní jedálnych lístkov podľa analýz nutričných hodnôt pokrmov a plnenia odporúčaných výživových dávok jednotlivých vekových kategórií stravníkov podľa osobitného predpisu. V prípade potreby zastupovanie hlavného kuchára.

       

      Termín nástupu: 21.09.2023

      Termín pohovoru: 19.09.2023

       

      Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štrukturovaný životopis uchádzača (CV vo formáte Europass), doklad o vzdelaní, zdravotný preukaz pracovníka v potravinárstve, súhlas so spracovaním osobných údajov.

      Iné požiadavky: Ústretovosť, samostatnosť, precíznosť, zručnosť, zmysel pre poriadok, bezúhonnosť.

      Zložka mzdy: (brutto) od 709 €, závisí od zaradenia zamestnanca na základe dosiahnutého stupňa vzdelania a dĺžky praxe.

       

      Výber uchádzačov prebehne pohovorom s vedením školy na základe písomného alebo telefonického pozvania. Na pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači.

       

      Žiadosť o prijatie do zamestnania so štruktúrovaným životopisom uchádzača je potrebné zaslať najneskôr do 17.09.2023 na adresu školy poštou: Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo, alebo e-mailom: sekretariat@koharysuli.sk.

       

      Bližšie informácie: +421 949 777 622 

     • Pracovná ponuka - Állásajánlat

     • Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01
      Fiľakovo informuje o dvoch voľných pracovných miestach na obsadenie pozícií pedagogický asistent.

      Kvalifikačné predpoklady: v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
      Slovenskej republiky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a
      odborných zamestnancov (Príloha č. 6).

      Náplň (druh) práce: spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy,
      uľahčovanie adaptácie dieťaťa na nové učebné prostredie a pomáhanie pri prekonávaní počiatočných
      jazykových, kultúrnych a sociálnych bariér,

      Termín nástupu: 01.09.2023

      Termín pohovoru: 22.08.2023

      Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis
      uchádzača (CV vo formáte Europass), doklad o vzdelaní.

      Iné požiadavky: telesná a duševná spôsobilosť, bezúhonnosť.

      Zložka mzdy: (brutto) od 1038,50 €, závisí od zaradenia zamestnanca na základe dosiahnutého
      stupňa vzdelania a dĺžky praxe.

      Výber uchádzačov prebehne pohovorom s vedením školy na základe písomného alebo telefonického
      pozvania. Na pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači.

      Žiadosť o prijatie do zamestnania so štruktúrovaným životopisom uchádzača je potrebné zaslať
      najneskôr do 18.08.2023 na adresu školy poštou: Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II.
      Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo, alebo e-mailom: sekretariat@koharysuli.sk.
      Bližšie informácie: +421 949 777 622
     • Pracovná ponuka - Állásajánlat

     • Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo informuje o jednom voľnom pracovnom mieste na obsadenie pozície  hlavný kuchár/hlavná kuchárka.

      Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár.

      Prax v odbore: min. 2 roky

      Náplň (druh) práce:  Koordinácia výroby jedál a nápojov pre stravníkov. Samostatné zostavovanie jedálnych lístkov podľa analýz nutričných hodnôt pokrmov a plnenia odporúčaných výživových dávok jednotlivých vekových kategórií stravníkov podľa osobitného predpisu. Kontrola činnosti zamestnancov v prevádzke školskej jedálne (pomocný kuchár, pomocná sila).Zabezpečovanie výkon kontroly, vedenie evidencie a dokumentácie HACCP.

      Termín nástupu:   03.04.2023

      Termín pohovoru: 27.03.2023

      Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štrukturovaný životopis uchádzača (CV vo formáte Europass), doklad o vzdelaní, zdravotný preukaz pracovníka v potravinárstve, súhlas so spracovaním osobných údajov.

      Iné požiadavky: Ústretovosť, samostatnosť, precíznosť, zručnosť, zmysel pre poriadok, bezúhonnosť.

      Zložka mzdy: (brutto) od 700 €, závisí od zaradenia zamestnanca na základe dosiahnutého stupňa vzdelania a dĺžky praxe.

      Výber uchádzačov prebehne pohovorom s vedením školy na základe písomného alebo telefonického pozvania. Na pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači.

      Žiadosť o prijatie do zamestnania so štruktúrovaným životopisom uchádzača je potrebné zaslať najneskôr do 24.03.2023 na adresu školy poštou: Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo, alebo e-mailom: sekretariat@koharysuli.sk.

      Bližšie informácie: +421 949 777 622  

     • KÁÓ (2022 november)

     • Megjelent idei első számunk! Ettől az évtől megújulva, digitálisan jelenik meg iskolaújságunk a KÁÓ! Kattintsatok a képre, és lapozzátok az újságot!

     • Pracovná ponuka - Állásajánlat

     • Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo informuje o dvoch voľných pracovných miestach na obsadenie pozície:

       

      a)  učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou Telesná výchova

      b) učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou Telesná výchova – zastupovanie počas materskej dovolenky od 06.09.2022 – 06.02.2023

      c)  učiteľ prvého stupňa s VJM

      d) učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou Slovenský jazyk a slovenská líteratúra

       

      Kvalifikačné predpoklady: v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

       

      Termín nástupu:   24.08.2022

      Termín pohovoru: 08.07.2022

       

      Náplň (druh) práce: Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ zaradený do kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec.

       

      Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis uchádzača (CV vo formáte Europass), doklad o vzdelaní.

       

      Iné požiadavky: telesná a duševná spôsobilosť, bezúhonnosť.

       

      Zložka mzdy: (brutto) od 1028,50 €, závisí od zaradenia zamestnanca na základe dosiahnutého stupňa vzdelania a dĺžky praxe.

       

      Výber uchádzačov prebehne pohovorom s vedením školy na základe písomného alebo telefonického pozvania. Na pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači.

       

      Žiadosť o prijatie do zamestnania so štruktúrovaným životopisom uchádzača je potrebné zaslať najneskôr do 06.07.2022 na adresu školy poštou: Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo, alebo e-mailom: sekretariat@koharysuli.sk.

      Bližšie informácie: +421 949 777 622  

     • Pracovná ponuka - Állásajánlat

     • Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo informuje o jednom voľnom pracovnom mieste na obsadenie pozície pedagogický asistent.   

       

      Kvalifikačné predpoklady: v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

       

      Náplň (druh) práce: spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy, uľahčovanie adaptácie dieťaťa na nové učebné prostredie a pomáhanie pri prekonávaní počiatočných jazykových, kultúrnych a sociálnych bariér  

      Termín nástupu:   24.08.2022

      Termín pohovoru: 08.07.2022

       

      Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis uchádzača (CV vo formáte Europass), doklad o vzdelaní.

       

      Iné požiadavky: telesná a duševná spôsobilosť, bezúhonnosť.

       

      Zložka mzdy: (brutto) od 915 €, závisí od zaradenia zamestnanca na základe dosiahnutého stupňa vzdelania a dĺžky praxe.

       

      Výber uchádzačov prebehne pohovorom s vedením školy na základe písomného alebo telefonického pozvania. Na pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači.

       

      Žiadosť o prijatie do zamestnania so štruktúrovaným životopisom uchádzača je potrebné zaslať najneskôr do 06.07.2022 na adresu školy poštou: Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo, alebo e-mailom: sekretariat@koharysuli.sk.

      Bližšie informácie: +421 949 777 622  

     • Pracovná ponuka - Állásajánlat

     • Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo informuje o jednom voľnom pracovnom mieste na obsadenie pozície  pomocná administratívna pracovníčka / pomocný administratívny pracovník.

      Náplň (druh) práce:  

      • Evidovanie prijatej a odoslanej korešpondencie.
      • Príjimanie a evidovanie elektronickej pošty a telefonických hovorov.
      • Práca s interným informačným systémom školy.
      • Zabezpečovanie bežných kancelárskych potrieb a pracovných pomôcok.
      • Obsluha bežných kancelárskych zariadení (počítač, fax, kopírka).
      • Spracovávanie rôznych podkladov pre nadriadených pracovníkov.
      • Práca s dokumentáciou – zakladanie, triedenie, vyhľadávanie, evidovanie, archivácia

      Vzdelanie: stredoškolské s maturitou – odbor vzdelania: ekonomické

      Termín nástupu:   10.01.2022

      Termín pohovoru: 20.12.2021

      Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štrukturovaný životopis uchádzača (CV vo formáte Europass), doklad o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov.

      Iné požiadavky: Ústretovosť, samostatnosť, precíznosť, zručnosť, bezúhonnosť.

       

      Zložka mzdy: (brutto) od 642 €, závisí od zaradenia zamestnanca na základe dosiahnutého stupňa vzdelania a dĺžky praxe.

      Výber uchádzačov prebehne pohovorom s vedením školy na základe písomného alebo telefonického pozvania. Na pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači.

      Žiadosť o prijatie do zamestnania so štruktúrovaným životopisom uchádzača je potrebné zaslať najneskôr do 15.12.2021 na adresu školy poštou: Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo, alebo e-mailom: sekretariat@koharysuli.sk.

      Bližšie informácie: +421 949 777 622  

     • Pracovná ponuka - Állásajánlat

     • Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo informuje o jednom voľnom pracovnom mieste na obsadenie pozície  školník. 
      Náplň (druh) práce: Školnícka práca vrátane jednoduchej remeselnej údržby objektov (napr. oprava zámkov, rôznych uzáverov), bežná oprava a údržba elektrických, signalizačných, kúrenárskych, vodovodných inštalácií a armatúr, stavebná oprava, drobná stolárska a murárska práca a ďalšie práce remeselného charakteru.
      Termín nástupu:   01.12.2021
      Termín pohovoru:  29.11.2021
      Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štrukturovaný životopis uchádzača (CV vo formáte Europass), doklad o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov.
      Iné požiadavky: ústretovosť, samostatnosť, precíznosť, zručnosť, zmysel pre poriadok, bezúhonnosť.
      Zložka mzdy: (brutto) od 623 €. Výber uchádzačov prebehne pohovorom s vedením školy na základe písomného alebo telefonického pozvania. Na pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači. 
      Žiadosť o prijatie do zamestnania so štruktúrovaným životopisom uchádzača je potrebné zaslať najneskôr do 25.11.2021 na adresu školy poštou: Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo, alebo e-mailom: sekretariat@koharysuli.sk.
      Bližšie informácie: +421 949 777 622  

     • Pracovná ponuka - Állásajánlat

     • Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo informuje o jednom voľnom pracovnom mieste na obsadenie pozície  upratovač/upratovačka – zastupovanie počas PN

       

      V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

      Termín nástupu:   02.08.2021

      Termín pohovoru: 08.07.2021

      Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis uchádzača (CV vo formáte Europass),

       

      Iné požiadavky: telesná a duševná spôsobilosť, bezúhonnosť.

      Zložka mzdy: (brutto) od 623 €, závisí od zaradenia zamestnanca na základe dĺžky praxe.

       

      Výber uchádzačov prebehne pohovorom s vedením školy na základe písomného alebo telefonického pozvania. Na pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači.

       

      Žiadosť o prijatie do zamestnania so štruktúrovaným životopisom uchádzača je potrebné zaslať najneskôr do 05.07.2021 na adresu školy poštou: Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo, alebo e-mailom: sekretariat@koharysuli.sk.

      Bližšie informácie: +421 949 777 622  

     • Pracovná ponuka - Állásajánlat

     •  

      Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo informuje o jednom voľnom pracovnom mieste na obsadenie pozície pedagogický asistent  alebo školský špeciálny pedagóg.

      Kvalifikačné predpoklady: v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

      Termín nástupu:   24.08.2021

      Termín pohovoru: 08.07.2021

      Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis uchádzača (CV vo formáte Europass), doklad o vzdelaní.

      Iné požiadavky: telesná a duševná spôsobilosť, bezúhonnosť.

      Zložka mzdy: (brutto) od 976,50 €, závisí od zaradenia zamestnanca na základe dosiahnutého stupňa vzdelania a dĺžky praxe.

      Výber uchádzačov prebehne pohovorom s vedením školy na základe písomného alebo telefonického pozvania. Na pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači.

      Žiadosť o prijatie do zamestnania so štruktúrovaným životopisom uchádzača je potrebné zaslať najneskôr do 02.07.2021 na adresu školy poštou: Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo, alebo e-mailom: sekretariat@koharysuli.sk.

      Bližšie informácie: +421 949 777 622  

     • Výzva na predkladanie ponúk pre školskú jedáleň

     • podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

       

      1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

      Názov: Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM – II. Koháry István Alapiskola       

      Adresa: Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo

      IČO: 37828878

      DIČ: 2021611262                             

      Zastúpený: Mgr. Roland Bozó, riaditeľ školy        

      Kontaktná osoba: Iveta Melicherová                     

      Telefón: 0910500657

      Elektronická pošta: sekretariat@koharysuli.sk                                               

       

      2. Druh zákazky

      Zákazka na dodávku potravín.

       

      3. Názov zákazky:

      Dodávka potravín pre školskú jedáleň.

       

      4. Opis predmetu zákazky:

      Predmetom zákazky je zabezpečenie pravidelnej dodávky a dovozu potravín pre školskú jedáleň. Dodávka tovaru bude zabezpečovaná na základe pravidelných objednávok podľa potreby prevádzky stravovacieho zariadenia: Školská jedáleň pri ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM – II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo

       

      5. Miesto dodania predmetu zákazky: Školská jedáleň pri ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM – II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo

       

      6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

      Časť A Ovocie a zelenina 

      Časť B Chlieb a pekárenské výrobky

      Časť C Čerstvé mäso a mäsové výrobky

      Časť D Hlboko zmrazené potraviny

      Časť E Rôzne potravinové výrobky

      Časť F Vajcia

      Časť G Nápoje a cereálne výrobky

      Časť H Mlieko a mliečne výrobky

       

      7. Spoločný slovník obstarávania (CPV):

      15511000-3 Mlieko

      15500000-3 Mliečne výrobky

      01110000-1 Obilniny a iné plodiny

      15851000-8 Múčne výrobky

      15896000-5 Hlboko zmrazené výrobky

      15110000-2 Mäso

      15130000-8  Mäsové výrobky

      01242000-5 Vajcia

      15897000-2 Výrobky v konzerve

      15890000-3 Rôzne potravinové výrobky a sušené potraviny

      15330000-0 Ovocie a zelenina

      15831500-7 Osviežujúce nápoje(50% ovocná zložka) 

      15863000-5 Sypané čaje 

      15613313-5 Cereálne výrobky 

      15612500-6 Pekárske výrobky

      60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

       

      8. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:

      Predpokladaná hodnota zákazky 135 100 EUR bez DPH (časť A až časť H)

       

      9. Trvanie zmluvy:

      Rámcová dohoda bude uzatvorená na dobu určitú – 24 mesiacov – od nadobudnutia účinnosti zmluvy, resp. do vyčerpania finančného limitu v závislosti od toho ktorá skutočnosť nastane skôr.

       

      10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:

      Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových zdrojov verejného obstarávateľa.

       

      11. Podmienky účasti záujemcov a obsah ponuky:

      Uchádzač k cenovej ponuke priloží:

      •  kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar v predmete zákazy (napr. výpis z obchodného registra, živnostenského registra), príp. doklad potvrdzujúci oprávnenie dodávať, skladovať a distribuovať požadovaný tovar,
       • čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
       • ponukový list
       • doklad o osvedčení o spôsobilosti motorových vozidiel na prepravu potravín
       • vyhlásenie o zhode alebo iný certifikát, že má uchádzač zavedený systém na zabezpečenie Zdravotnej bezpečnosti potravín (HACCP)

      Uchádzačom navrhovaná jednotková zmluvná cena pre predmet zákazky bude vyjadrená v EUR s DPH. Cena bude zohľadňovať náklady spojené s dopravou na miesto dodania, príp. vykládkou tovaru.

      Všetky časti sa budú posudzovať samostatne, pretože uchádzači sa môžu prihlásiť len do jednej časti, viacerých , alebo do všetkých častí. Cena je vrátane dovozu do budovy objednávateľa.

      Úspešný bude uchádzač s najnižšou cenou v jednotlivej časti.

      Ak predloží záujemca ponuku na rôzne časti, každá časť musí mať zvlášť uvedenú cenu.

       

      12. Lehota a miesto doručenia cenovej ponuky a označenie obalu ponuky:

      Lehota na predloženie cenových ponúk: do 21.12.2020 do 12:00

      Cenové ponuky je možné zaslať poštou, kuriérom alebo doručiť osobne v pracovných dňoch do 14:00 na kontaktnú adresu: Základná Škola Štefana Koháriho II. s VJM – II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo, najneskôr v lehote na predkladanie ponúk

      Ponuku je uchádzač povinný predložiť v jednom origináli (v listinnej forme).

       

      13. Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky alebo jej časti. Ponuku vloží  do samostatného nepriehľadného obalu. Obal ponuky musí byť uzatvorený, prípadne zapečatený a zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a označený požadovanými údajmi.

       

      Na vrchnom obale/obálke ponuky, uchádzač uvedie

      Adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa

      Adresu uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania)

      Označenie „súťaž – neotvárať

      Označenie s názvom zákazky: “Potraviny pre ŠJ + označenie časti“ na ktorú uchádzač ponuku predkladá (časť A... atď.)

       

      14. Vyhodnotenie ponúk na základe:

      -          pôvod (SR), kvalita a čerstvosť potravín

      -         cena s DPH za jednotlivý tovar

      -          osobné dobré skúsenosti s dodávateľom

      -          referencie a ich kvalita

      -          termín dodania tovaru

      -          miesto prevádzky

       

       

      Všetky časti sa budú posudzovať samostatne, pretože uchádzači sa môžu prihlásiť len do jednej časti, viacerých, alebo do všetkých častí. Cena je vrátane dovozu do budovy objednávateľa podľa potreby.

      Ak predloží záujemca ponuku na rôzne časti, každá časť musí mať zvlášť uvedenú cenu.

       

      15. Výsledok obstarávania

      Výsledkom bude rámcová dohoda na každú časť osobitne

      Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť vo svojej ponuke

       

      16. Ďalšie informácie:

      Do vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré boli doručené v lehote na predkladanie ponúk a spĺňajú formálne náležitosti. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 21.12.2020 o 14,00 hod v riaditeľni ZŠ, v prítomnosti pracovnej skupiny pre zadávanie prác a konkurzy, vedúcej ŠJ, štatutárneho zástupcu verejného obstarávateľa a uchádzačov. Žiadame uchádzačov, aby sa v tento deň dostavili na otváranie obálok. Vyhodnocovanie je neverejné. Cenové ponuky budú vyhodnocované v zmysle uvedených kritérií a to spôsobom stanovenia poradia jednotlivých ponúk podľa výšky pridelených bodov od najnižšieho počtu po najvyšší. Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého ponuka sa umiestni na prvom mieste.

       

      Dovoz tovaru - Vyžaduje sa dodávka predmetu kúpy kupujúcemu v pracovných dňoch podľa požiadavky kupujúceho.

      Verejný obstarávateľ nebude akceptovať žiadne navýšenie cien z dôvodu nedostatočného preštudovania podmienok uvedených vo výzve alebo v návrhu RD, alebo úpravu jednotkovej ceny o sadzbu DPH pri tvrdeniach, že navrhovaná jednotková cena bola vyjadrená v EUR bez DPH. Systém úpravy cien je riešený v priloženom návrhu rámcovej dohody.

       

      Ak víťazný uchádzač zo závažných dôvodov rámcovú dohodu na predmet obstarávania neuzatvorí alebo nedodrží podmienky vyhláseného verejného obstarávania, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvný vzťah s uchádzačom, ktorý sa umiestnil vo vyhodnotení ponúk za víťazným uchádzačom, resp. druhým v poradí. Doprava bude zabezpečená dodávateľom.

      V prípade, ak bude predložená cenová ponuka len od jedného uchádzača, verejný obstarávateľ  môže zrušiť toto verejné obstarávanie. Následne verejný obstarávateľ vyhlási nové verejné obstarávanie na daný predmet zákazky.

       

      Uvedené množstvo výrobkov je len orientačné, vyčíslené na základe spotreby za obdobie 24 mesiacov a predpokladanej spotreby na nasledujúce obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2022, objednávateľ sa nezaručuje odobrať uvedené množstvá, dovoz tovaru sa bude realizovať na základe čiastkových objednávok.

       

      Predávajúci sa v rámcovej dohode zaručí, že bude dodávať kupujúcemu tovar pri splnení platných právnych predpisov, veterinárnych a hygienických noriem zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, potravinového kódexu SR a noriem EHK. Tovar musí byť I. akostnej triedy.

       

      17. Prílohy k výzve:

      1. Priloha_c._1_Tabulka_podrobna_specifikacia_predmetu_zakazky.xlsx

      2. Navrh_Ramcovej_dohody.doc

       

      Výsledkom bude Rámcová dohoda.

       

      Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť vo svojej ponuke.

       

      Dátum: 7.12.2020

                                                                                                   Mgr. Roland Bozó

                                                                                                       riaditeľ školy

     • Pracovná ponuka - Állásajánlat

     • Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo informuje o voľnom pracovnom mieste na obsadenie pozície učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou Telesná výchova.

      Kvalifikačné predpoklady: v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

      Termín nástupu:   01.02.2021

      Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis uchádzača (CV vo formáte Europass).

       

      Iné požiadavky: telesná a duševná spôsobilosť, bezúhonnosť.

      Zložka mzdy: (brutto) od 915,00 €, závisí od zaradenia zamestnanca na základe dosiahnutého stupňa vzdelania a dĺžky praxe.

      Výber uchádzačov prebehne pohovorom s vedením školy na základe písomného alebo telefonického pozvania. Na pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači.

      Žiadosť o prijatie do zamestnania so štruktúrovaným životopisom uchádzača je potrebné zaslať najneskôr do 15.01.2021 na adresu školy poštou: Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo, alebo e-mailom: sekretariat@koharysuli.sk.

      Bližšie informácie: +421 949 777 622

     • Pracovná ponuka - Állásajánlat

     • Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo informuje o voľnom pracovnom mieste na obsadenie pozície učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou Telesná výchova.

      Kvalifikačné predpoklady: v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

      Termín nástupu:   19.10.2020

      Termín pohovoru: 16.10.2020

      Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis uchádzača (CV vo formáte Europass).

      Iné požiadavky: telesná a duševná spôsobilosť, bezúhonnosť.

      Zložka mzdy: (brutto) od 915,00 €, závisí od zaradenia zamestnanca na základe dosiahnutého stupňa vzdelania a dĺžky praxe.

      Výber uchádzačov prebehne pohovorom s vedením školy na základe písomného alebo telefonického pozvania. Na pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači.

      Žiadosť o prijatie do zamestnania so štruktúrovaným životopisom uchádzača je potrebné zaslať najneskôr do 15.10.2020 na adresu školy poštou: Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo, alebo e-mailom: sekretariat@koharysuli.sk.

      Bližšie informácie: +421 949 777 622

     • Pracovná ponuka - Állásajánlat

     • Pracovná ponuka - Állásajánlat

      Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo informuje o voľnom pracovnom mieste na obsadenie pozície učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou Slovenský jazyk a slovenská literatúra.

      Kvalifikačné predpoklady: v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

      Termín nástupu: 01.09.2020.

      Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis uchádzača (CV vo formáte Europass).

      Iné požiadavky: telesná a duševná spôsobilosť, bezúhonnosť.

      Zložka mzdy: (brutto) od 915,00 €, závisí od zaradenia zamestnanca na základe dosiahnutého stupňa vzdelania a dĺžky praxe.

      Výber uchádzačov prebehne pohovorom s vedením školy na základe písomného alebo telefonického pozvania. Na pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači.

      Žiadosť o prijatie do zamestnania so štruktúrovaným životopisom uchádzača je potrebné zaslať najneskôr do 14.08.2020 na adresu školy poštou: Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo, alebo e-mailom: sekretariat@koharysuli.sk.

      Bližšie informácie: +421 949 777 622  

     • Pracovná ponuka - Állásajánlat

     • Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo informuje o voľných pracovných miest na obsadenie pozícií 

      -   2  x   -   Učiteľ pre primárne vzdelávanie 

      Kvalifikačné predpoklady: v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 31/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      Termín nástupu: 01.09.2020
      Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass
      Iné požiadavky: telesná a duševná spôsobilosť, bezúhonnosť, ovládanie štátneho jazyka
      Zložka mzdy: (brutto) od 915,00 €, závisí od zaradenia zamestnanca na základe dosiahnutého stupňa vzdelania a dĺžky praxe.
      Výber uchádzačov prebehne pohovorom s vedením školy na základe písomného alebo telefonického pozvania. Na pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači.

      Žiadosť o prijatie do zamestnania so štruktúrovaným životopisom uchádzača je potrebné zaslať najneskôr do 26.06.2020 na adresu školy poštou:
      Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola
      Mládežnícka 7
      986 01 Fiľakovo 
      alebo e-mailom: sekretariat@koharysuli.sk
      bližšie informácie: +421 47 4381924