• A 2006/2007-es tanév értékelése

    • Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl

     Šk. rok: 2006/2007

     1. Základné identifikačné údaje o škole

      

     a)      Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským

     b)      Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo

     c)      047/4381924 – tel.
     047/4381360 – tel. – fax.

     d)      www.zsmfilakovo.edu.sk
     skola@zsmfilakovo.edu.sk

     e)      Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

     f)       Riaditeľka školy:      Mgr. Janušeková Agnesa
     zástupkyne školy:     Ing. Rakottyayová Katarína
                                   Mgr. Bodorová Gabriela

     g)      Rada školy: má 11 členov (dvaja príslušníci pedagogického zboru, jeden nepedagogický zamestnanec, štyria zástupcovia rodičov, jeden zástupca organizácií podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní, traja delegovaní zástupcovia za mesto Fiľakovo). Predseda rady školy je Mgr. Lancz Štefan, a podpredsedníčka Ing. Földiová Eva.
     OZ: predseda: PaedDr. Mihály Jozef
     Rodičovské združenie: Surányi Arnold – predseda
     Predmetové komisie:

     ·         Maďarský jazyk – Mgr. Ferencová Izolda

     ·         Slovenský jazyk – Mgr. Šimková Anna

     ·         Cudzie jazyky – PaedDr. Szabóová Klára

     ·         Dejepis – Občianska a etická výchova – Mgr. Czene Csaba

     ·         Matematika – Fyzika – Mgr. Bozó Roland

     ·         Zemepis – Prírodopis – Chémia – Zupko Zoltán

     ·         Hudobná a výtvarná výchova – Mgr. Tomolyová Adriana

     ·         Telesná výchova – Mgr. Dalko Robert

     ·         Metodické združenie 1. – 4. – Mgr. Tóthová Monika

      

      

     1. Údaje o počte žiakov školy


      

     Počet žiakov

      

     C

     Ch

     D

     0A

     12

     4

     8

     1A

     15

     7

     8

     1B

     20

     13

     7

     1C

     21

     11

     10

     2A

     24

     11

     13

     2B

     21

     10

     11

     2C

     23

     11

     12

     3A

     24

     15

     9

     3B

     27

     16

     11

     4A

     20

     10

     10

     4B

     21

     10

     11

     5A

     30

     17

     13

     5B

     29

     14

     15

     5C

     23

     12

     11

     5D

     19

     9

     10

     6A

     27

     17

     10

     6B

     23

     12

     11

     6C

     20

     9

     11

     7A

     13

     6

     7

     7B

     30

     16

     14

     7C

     26

     10

     16

     8A

     26

     11

     15

     8B

     25

     13

     12

     8C

     25

     12

     13

     9A

     28

     13

     15

     9B

     31

     16

     15

     603

     305

     298

      

      

      

     ŠKD

      

     Celkom

     Chlapci

     Dievčatá

     I. skupina

     32

     18

     14

     II. skupina

     31

     13

     18

     III. skupina

     30

     16

     14

     IV. skupina

     30

     13

     17

     V. skupina

     27

     16

     11

     VI. skupina

     28

     15

     13

     CELKOM

     178

     91

     87


     Na školský rok 2007/2008 bolo zapísaných 56 žiakov. V súčasnom 0. ročníku je 12 žiakov, ktorými celkový počet prvákov bude 68. Z nich po psychologickom vyšetrení 11 žiakov začína v        0. ročníku. 57 prvákov bude v troch triedach.

                 V školskom roku 2006/2007 v deviatom ročníku bolo 59 žiakov – 29 chlapcov a 30 dievčat. Z nich jeden opakuje ročník a neprejavila záujem o ďalší štúdium. Po úspešnom prijatí 58 žiakov pokračuje na stredných školách nasledovne:

     Gymnázium                           – 22 žiakov

     Stredné odborné školy          – 12 žiakov

     Odborné učilište                    – 24 žiakov

                 18 žiakov skončilo povinnú školskú dochádzku v nižších ročníkoch, z ktorých siedmy pokračovali v štúdiu na učňovskej škole.


      

     4. Údaje  o výsledkoch klasifikácie žiakov

      

     Počet žiakov

     Rómskych

     Prospeli

     Neprospeli

     Neklasifikovaní

     Správanie 2

     Správanie 3

     Správanie 4

     Vymeškané hodiny celkom

     Ospravedlnené

     Neospr.

     Priemer

      

     C

     Ch

     D

     C

     Ch

     D

     C

     Ch

     D

     C

     Ch

     D

     C

     Ch

     D

     C

     R

     C

     R

     C

     R

     C

     R

     C

     R

     C

     R

     C

     R

     0/I

     12

     4

     8

     10

     4

     6

     12

     4

     8

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     861

     834

     861

     834

      

      

      

      

     1A

     15

     7

     8

     14

     7

     7

     12

     5

     7

     3

     2

     1

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1372

     1343

     1245

     1216

     127

     127

     8,47

     9,07

     1B

     20

     13

     7

     13

     10

     3

     16

     9

     7

     4

     4

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1245

     914

     1245

     914

      

      

     0,00

     0,00

     1C

     21

     11

     10

     9

     5

     4

     20

     10

     10

     1

     1

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1056

     689

     1056

     689

      

      

     0,00

     0,00

     2A

     24

     11

     13

     9

     4

     5

     24

     11

     13

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1127

     635

     1087

     595

     40

     40

     1,67

     4,44

     2B

     21

     10

     11

     11

     3

     8

     20

     10

     10

     1

      

     1

      

      

      

     1

     1

      

      

      

      

     1735

     1330

     1490

     1085

     245

     245

     11,67

     22,27

     2C

     23

     11

     12

     12

     6

     6

     23

     11

     12

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1739

     1066

     1739

     1066

      

      

     0,00

     0,00

     3A

     24

     15

     9

     19

     11

     8

     24

     15

     9

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1615

     1371

     1615

     1371

      

      

     0,00

     0,00

     3B

     27

     16

     11

     11

     7

     4

     27

     16

     11

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1433

     831

     1433

     831

      

      

     0,00

     0,00

     4A

     20

     10

     10

     6

     3

     3

     20

     10

     10

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     712

     284

     700

     272

     12

     12

     0,60

     2,00

     4B

     21

     10

     11

     11

     4

     7

     20

     9

     11

     1

     1

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1966

     1396

     1966

     1396

      

      

     0,00

     0,00

     C

     228

     118

     110

     125

     64

     61

     218

     110

     108

     10

     8

     2

      

      

      

     1

     1

      

      

      

      

     14861

     10693

     14437

     10269

     424

     424

     2,24

     3,78

     5A

     30

     17

     13

     2

     1

     1

     30

     17

     13

      

      

      

      

      

      

     1

      

      

      

      

      

     3047

     68

     2987

     68

     60

      

     2,00

     0,00

     5B

     29

     14

     15

     24

     10

     14

     25

     10

     15

     4

     4

      

      

      

      

     6

     6

     2

     2

      

      

     2768

     2469

     2376

     2077

     392

     392

     13,52

     16,33

     5C

     23

     12

     11

     17

     8

     9

     17

     8

     9

     4

     3

     1

     2

     1

     1

     5

     4

     4

     3

     1

     1

     3420

     2884

     2414

     1944

     1006

     940

     43,74

     55,29

     5D

     19

     9

     10

     19

     9

     10

     6

     4

     2

     2

     1

     1

     11

     4

     7

     1

     1

     6

     6

      

      

     6194

     6194

     2015

     2015

     4179

     4179

     219,95

     219,95

     6A

     27

     17

     10

     3

     1

     2

     27

     17

     10

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1856

     201

     1836

     201

     20

      

     0,74

     0,00

     6B

     23

     12

     11

     15

     8

     7

     22

     11

     11

     1

     1

      

      

      

      

     2

     1

     3

     3

      

      

     1866

     1290

     1586

     1010

     280

     280

     12,17

     18,67

     6C

     20

     9

     11

     17

     6

     11

     8

     5

     3

     3

     2

     1

     9

     2

     7

      

      

     3

     3

     4

     4

     6174

     5880

     1666

     1372

     4508

     4508

     225,40

     265,18

     7A

     13

     6

     7

     13

     6

     7

     1

     1

      

     3

      

     3

     9

     5

     4

     1

     1

      

      

     3

     3

     2835

     2835

     1215

     1215

     1620

     1620

     124,62

     124,62

     7B

     30

     16

     14

     2

      

     2

     30

     16

     14

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     2429

     306

     2429

     306

      

      

     0,00

     0,00

     7C

     26

     10

     16

     9

     3

     6

     23

     8

     15

     2

     1

     1

     1

     1

      

     1

      

     1

      

      

      

     2369

     938

     1881

     925

     496

     13

     19,08

     1,44

     8A

     26

     11

     15

     7

     2

     5

     26

     11

     15

      

      

      

      

      

      

      

      

     1

     1

      

      

     2648

     1230

     2452

     1054

     196

     176

     7,54

     25,14

     8B

     25

     13

     12

     5

     4

     1

     24

     12

     12

     1

     1

      

      

      

      

     1

      

     6

     4

      

      

     2709

     1143

     1288

     198

     1421

     945

     56,84

     189,00

     8C

     25

     12

     13

     11

     4

     7

     22

     11

     11

     1

     1

      

     2

      

     2

     2

     1

     4

     3

      

      

     3257

     2288

     2181

     1895

     1076

     993

     43,04

     90,27

     9A

     28

     13

     15

     6

     4

     2

     27

     13

     14

      

      

      

     1

      

     1

     2

     2

      

      

      

      

     3077

     1215

     2977

     1115

     100

     100

     3,57

     16,67

     9B

     31

     16

     15

     6

     5

     1

     28

     15

     13

     1

      

     1

     2

     1

     1

     1

      

     2

     2

      

      

     4008

     1268

     3097

     531

     911

     737

     29,39

     122,83

     C

     375

     187

     188

     156

     71

     85

     316

     159

     157

     22

     14

     8

     37

     14

     23

     23

     16

     32

     27

     7

     7

     48657

     30209

     32400

     15926

     16265

     14883

     43,37

     95,40

      

     C

     603

     305

     298

     281

     135

     146

     534

     269

     265

     32

     22

     10

     37

     14

     23

     24

     17

     32

     27

     7

     7

     63518

     40902

     46837

     26195

     16689

     15307

     27,68

     54,47


     Priemerný prospech v jednotlivých predmetoch

      

      

     SJL

     MJL

     Prv

     Vl

     M

     P

     PV

     VV

     HV

     TV

     EV/NV

     II.A

     1,87

     1,95

     1,60

     -

     1,80

     -

     Neklasifikovaný predmet

     Neklasifikovaný predmet

     Neklasifikovaný predmet

     Neklasifikovaný predmet

     Neklasifikovaný predmet

     II.B

     2,04

     1,90

     1,71

     -

     1,85

     -

     II.C

     1,60

     1,50

     1,60

     -

     1,60

     -

     III.A

     1,96

     2,08

     -

     1,88

     1,88

     1,84

     III.B

     1,62

     1,77

     -

     1,37

     1,74

     1,44

     IV.A

     2,00

     2,15

     -

     2,00

     1,75

     1,71

     IV.B

     2,14

     2,14

     -

     1,90

     2,18

     1,86

      


      

     SJL

     MJL

     D

     OV

     Z

     M

     Pr

     F

     Ch

     HV

     VV

     TchV

     TV

     AJ

     NJ

     EV/NV

     V.A

     1,73

     1,40

     1,87

     -

     1,97

     2,17

     1,5,

     -

     -

     1,03

     1,40

     -

     1,20

     1,93

     -

     Neklasifikovaný predmet

     V.B

     3,31

     3,17

     3,34

     -

     3,59

     3,66

     3,55

     -

     -

     1,62

     1,66

     2,07

     1,55

     3,31

     3,75

     V.C

     3,71

     3,57

     3,14

     -

     3,76

     3,81

     3,81

     -

     -

     1,71

     1,95

     2,62

     2,05

     4,00

     3,10

     V.D

     4,00

     4,13

     4,00

     -

     4,13

     4,25

     4,13

     -

     -

     1,88

     2,38

     2,75

     2,25

     4,13

     -

     VI.A

     2,04

     2,07

     2,44

     Nekl.

     4,22

     2,37

     1,85

     1,59

     -

     1,07

     1,30

     -

     1,41

     2,22

     -

     VI.B

     3,52

     2,91

     3,39

     Nekl.

     3,30

     3,43

     3,00

     2,70

     -

     1,52

     1,87

     -

     1,52

     3,71

     2,78

     VI.C

     3,82

     3,91

     4,09

     Nekl.

     3,55

     3,91

     3,82

     3,45

     -

     1,82

     2,27

     -

     2,27

     4,00

     -

     VII.A

     4,00

     4,20

     4,40

     Nekl.

     4,40

     4,00

     4,00

     4,50

     -

     3,00

     2,80

     3,80

     3,60

     -

     4,00

     VII.B

     2,10

     2,07

     1,80

     Nekl.

     2,10

     2,27

     2,00

     2,20

     -

     1,23

     1,17

     -

     1,20

     2,20

     -

     VII.C

     2,80

     2,76

     2,48

     Nekl.

     2,88

     3,08

     3,08

     2,92

     -

     1,44

     1,80

     -

     1,50

     2,75

     3,11

     VIII.A

     2,46

     2,81

     2,31

     2,15

     2,46

     2,77

     2,15

     2,62

     2,73

     1,50

     1,69

     -

     1,80

     2,16

     3,71

     VIII.B

     2,84

     2,88

     2,80

     2,72

     2,80

     2,92

     2,68

     2,84

     2,92

     1,92

     2,00

     2,57

     1,79

     2,46

     3,20

     VIII.C

     2,65

     2,13

     2,83

     2,91

     3,04

     3,39

     2,87

     3,00

     3,39

     1,57

     1,91

     2,13

     1,52

     2,87

     -

     IX.A

     2,07

     1,70

     2,26

     1,93

     1,89

     2,37

     1,67

     2,15

     2,48

     1,15

     -

     -

     1,26

     2,00

     2,40

     IX.B

     2,87

     3,17

     2,80

     2,50

     2,77

     3,23

     2,37

     2,67

     3,43

     1,40

     -

     -

     1,44

     2,77

     2,88

      


     Výsledky externých meraní:

     • Monitor 2007:

     Kód školy: 1928

     Body Matematika

     Úspešnosť matematika

     Body

     Jazyk

     Úspešnosť jazyk

     Priemerný počet bodov školy:

     20,2

      

     23,9

      

     Priemerná percentuálna úspešnosť školy:

      

     67,2%

      

     79,8%

     Priemerný počet bodov v rámci SR:

     18,4

      

     19,4

      

     Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR:

      

     61,2%

      

     64,5%

      

      

     5. Uplatňované učebné plány

      

     Vyučovanie v ročníkoch 1. – 4. prebieha podľa základného variantu učebných plánov pre školy s vyučovacím jazykom maďarským, ktoré schválilo MŠ SR pod číslom 520/2003-41. V 3. a       4. ročníku sa vyučujú cudzie jazyky ako nepovinný predmet.

     V ročníkoch 5. – 9. bolo rozdelenie nasledovné:

     - triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov: ½ V.A, VI.A, ½ VII.C, VIII.A, IX.A

     - trieda s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov: ½ V.A, ½ VII.B

     - trieda s rozšíreným vyučovaním technickej výchovy: VII.A

     - triedy variantom 1: V.BC, VI.BC, ½ VII.BC, VIII.BC, IX.B

     V ročníkoch 7. – 9. ako rozširujúci predmet je zaradená vyučovacia hodina práca s počítačom. V ročníkoch 5. – 6. je práca s počítačom nepovinný predmet.

     V 9. ročníku niektorí žiaci miesto vyučovania cudzieho jazyka si zvolili technickú výchovu.

      

      

      

     6. Údaje o zamestnancoch

      

     Škola má 65 zamestnancov v nasledovnom členení:

     - pedagogickí zamestnanci – 43

     - vychovávateľky – 6

     - asistent učiteľa – 1

     - THP pracovníci: administratívna prac. – 2

                                   školník – 1

                                   kurič – 1

                                   upratovačky – 7

                                   kuchárky - 4         

     V šk. roku 2006/2007 jedna učiteľka popri materskej dovolenke pracovala na znížený úväzok.

      

     Odbornosť vyučovania podľa predmetov:

     1. – 4. ročník                                  91 %                          Matematika                              100 %

     Maďarský jazyk                            100 %                          Fyzika                                      100 %

     Slovenský jazyk                               70 %                          Prírodopis                                100 %

     Anglický jazyk                              100 %                          Pracovné vyučovanie                100 %

     Nemecký jazyk                             100 %                          Hudobná výchova                       93 %

     Dejepis                                           92 %                          Výtvarná výchova                      92 %

     Zemepis                                         92 %                          Telesná výchova                      100 %

     Občianska výchova                         55 %                          Etická výchova                          87 %

     Náboženská výchova                     100 %                          Práca s počítačom                      77 %

     Chémia                                         100 %

      

      

      

     7. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, aktivity a prezentácia školy, projekty

      

     a) ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov

      

     • OXFORD University Press (2006) – anglický jazyk – počet vzdelávaných: 3
     • OXFORD University Press (2007) anglický jazyk – počet vzdelávaných: 3
     • Etická výchova pre 1. – 4. (2007) – ukončilo: 10 učiteľov
     • Zväz maďarských pedagógov na Slovensku (SZMPSZ):

     - Rozvoj osobnosti pedagógov – počet vzdelávaných: 7

     - Digitalizácia učiva (2006) – počet vzdelávaných: 3

     - Digitalizácia učiva (2007) – počet vzdelávaných: 7

      

      

     b) aktivity a prezentácia školy

      

     20.10.2006.1               – Stretnutie s družobnou školou zo Szentes-u (MR)

      

     6.-17.10.2006      – Plavecký výcvik

      

     18.10.2006.1               – Bábkové divadlo pre ročníky 1.-4.

      

     15.11.2006          – Výstava učebníc – Salgótarján (MR)

      

     22.12.2006          – Vianočný trh – organizované mestom a v spolupráci OZ PRO IUVENTUS pri škole

      

     27.1.2007            - SULI-BULI –ples rodičov a pedagógov školy

      

     1.2.2007              - Slávnostný zápis prvákov na šk. rok 2007/2008

      

     30.1.2007            - Poznaj slovenskú reč pre 8. roč. – šk. kolo

      

     8.2.2007              - Poznaj slovenskú reč pre 4. roč. – šk. kolo

      

     19.2.2007            - Recitačná súťaž – pre roč. 1. – 3. a 4. – 9. (školské kolo)

      

     16.-17.2.2007      - Venček – záverečný ples pre 8. ročník

      

     21.3.2007            - Zemepisná súťaž – školské kolo

      

     31.3.2007            - Veľkonočný trh – organizované mestom a v spolupráci OZ PRO IUVENTUS pri škole

      

     16.4.2007            - Minifutbal pre II. stupeň

      

     18.4.2007            - Minifutbal pre I. stupeň

      

     11.-18.5.2007      - Zelené Fiľakovo – účasť v projekte pre skrášľovanie Fiľakova

      

     24.5.2007            - „Összmagyar diákbajnokság“ futbalový turnaj – miestne kolo

      

     30.5.2007            - Protidrogový futbalový turnaj

      

     1.6.2007                             - Deň detí – celodenný závabno-športový program pre všetky deti a pre materské školy

      

     4.6.2007              - Súťaž v prednese ľudových piesní – školské kolo

      

     22.6.2007                         - „To sme sa učili celý rok“ – tradičný estrádny program pre rodičov a verejnosť

      

     24.-30.6.2007      - Medzinárodný futbalový turnaj Balaton (MR)

      

     25.-29.6.2007      - Tábor pre 5. ročník – Szentes (MR)

      

     c) projekty

      

     2006.11.15.                - Ekopolis:  – Školský dvor pre krásu a oddych – odmietnutý

      

     2007.02.27.                - Nadácia Pázmány Péter Alapítvány – v spolupráci s rodičovským združením – úspešný projekt

      

     2007.04.03.                - Enviroprojekt: – Školský dvor pre krásu a oddych – odmietnutý (Pro Iuventus)

      

      

     2007.06.6.                  - MŠ SR – rozvojový projekt na jazykové laboratóriá - odmietnutý     Dosiahnuté výsledky na súťažiach

      

     06.09.2006        Fiľakovo               Výtvarná súťaž – Fiľakovo 760.                 tri 2. miesta

      

     25.–26.9.2006   Fiľakovo               Beh ulicami mesta Fiľakovo                       dve 1., tri 2. a tri 3. miesta

      

     29.06.2006        Fiľakovo               Turnaj vo futbale                                       jedno 1. miesto

      

     26.10.2006        Banská Bystrica    Krajská šk. poč. olympiáda                        jedno 3. miesto

      

     08.11.2006        Fiľakovo               Šachový turnaj                                          jedno 2. a jedno 3. miesto

      

     17.11.2006        Bratislava              Súťaž esejistov                                          jedno 2. miesto

      

     18.11-2006        Bátonyterenye       Bartók Béla galakoncert                            tri 1. miesta

                             (MR)

      

     25.11.2006.       Fiľakovo               Hallottad-e hírét – súťaž v speve                tri 1. a štyri 2. miesta

      

     01.12.2006        Salgótarján (MR)   Súťaž v anglickom jazyku – šk. kolo           jedno 1. miesto

      

     02.12.2006        Dunajská Streda    Katedra - súťaž v písaní rozprávok             jedno 1. miesto

      

     12.12.2006        Radzovce              Palócország virágai – int. rozprávok           jedno 1., 2. a 3. miesto

      

     16.01.2007        Salgótarján (MR)  Súťaž v anglickom jazyku – kraj. kolo         jedno 1. miesto

      

     17.01.2007        Lučenec                Okresná olympiáda                                    jedno 2. a 4. miesto

                                                         z anglického jazyka

      

     20.01.2007        Szécsény (MR)     Deň maďarskej kultúry                              dve 1., jedno 2. a 3. miesto

      

     24.–25.01.2007  Lučenec                Okresné kolo matematickej olympiády        jedno 3. a 4. miesto

                                                         pre 4. a 9. ročník

      

     15.02.2007        Lučenec                Pekná maďarská reč - okresné kolo           jedno 3. miesto

      

     22.02.2007        Lučenec                Poznaj slovenskú reč 5.- 9.-okr. kolo          jedno 3. miesto

      

     07.03.2007        Lučenec                Okresná súťaž v prednese poézie               jedno 1., dve 2. a jedno 3.              (Tompa M.) miesto

                                                                                                                        

      

     08.03.2007        Lučenec                Súťaž v prednese prózy (Tompa M.)          dve 2. a 3. miesta

      

     08.03.2007        Lučenec                Poznaj slovenskú reč 1.- 4.-okr. kolo          jedno 2. miesto

      

     12.03.2007        Lučenec                Poznaj slovenskú reč 5.- 9.-kraj. kolo          jedno 3. miesto

      

     14.03.2007        Rim. Sobota          Pravopisná súťaž                                       postupujúca

      

     16.03.2007        Fiľakovo               Okresné kolo chemickej olympiády             jedno 2. miesto

      

     19.03.2007        Rim. Sobota          Pekná maďarská reč - krajské kolo            jedno 4. miesto

      

     22.03.2007        Lučenec                Krajská recitačná súťaž (Tompa M.)          jedno 3.miesto

      

     27.–28.03.2007  Lučenec                Okresné kolo Pytagoriády                          dve 1. miesta

      

     29.03.2007        Fiľakovo               Regionálna súťaž v int. rozprávok               jedno 1., 2., 3. miesto

      

     11.04.2007        Lučenec                Okresné kolo Pytagoriády                          jedno 3. miesto

                            

     3.–5.5.2007       Dunajská Streda    Celoštátna matematická súťaž                    jedno 1. miesto

                                                         KATEDRA

      

     11.–13.05.2007  Dunajská Streda    Celoštátna súťaž z maďarského jazyka       jedno 6. miesto

                                                         KATEDRA                                             

      

     18.05.2007        Žiar n./Hronom      Krajské kolo  v súťaži moderných tancov    jedno 1. miesto

      

     9. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

      

     V areáli školy je päť budov v nasledovnom zložení:

     • Budova A (dvojposchodová) – učebne, riaditeľstvo a zborovňa
     • Budova B (dvojposchodová) – učebne
     • Budova P – dielne
     • Budova školskej jedálne a školského klubu
     • Budova telocvične

     Strechy všetkých budov sú ploché a najväčším problémom je zatekávanie. V predošlých školských rokoch boli rekonštruovaná izolácia strechy telocvične a jedálne, ale strechy budov A a B sú zatiaľ neobnovené z dôvodu chýbajúcich financií.

     V roku 2003 sme začali rekonštruovať 40-ročné sociálne zariadenia vo všetkých budovách. Táto rekonštrukcia sa ukončila koncom augusta 2007 so sociálnymi zariadeniami v budove P.

     Za posledných rokov väčšina tried bola vymaľovaná pomocou rodičov, ale chodby školy sú zatiaľ bez rekonštrukcie.

     Na škole sú zriadené nasledovné odborné učebne: informatika, chémia, hudobná výchova, učebňa pre vyučovanie jazykov, malá kuchynka na vyučovanie náuky o domácnosti, veľká žiacka knižnica a školské múzeum ľudovej tvorivosti.

     Osvetlenie tried a jednotlivých odborných učební je zastaralé a v mnohých prípadoch nefunkčné. Bolo by žiaduce v dohľadnej dobe vymeniť všetky zdroje osvetlenia.

     Budovy A a B spája zastrešená, ale otvorená chodba, ktorá je veľmi nevhodná tak pre deti ako aj pre pedagógov pri prechádzaní z jednej budovy do druhej v nepriaznivom počasí a v zime. Uvažujeme o zasklenení chodby. Nakoľko táto rekonštrukcia je finančne veľká záťaž pre školu, práce sú plánované na dve etapy. Prvá etapa sa začína v šk. roku 2007/2008.

     Zo školského klubu detí sme priestorovo vyrástli, nakoľko sú tam štyri triedy. V tomto školskom roku sme mali šesť skupín, z toho dve skupiny boli umiestnené v triedach.

     Priestory školskej jedálne sú zatiaľ postačujúce aj napriek tomu, že sa tam stravuje cca 270-280 ľudí. Horšie sme na tom vybavením kuchyne, nakoľko jednotlivé stroje sú už zastaralé. Bola by potrebná obnova.

      

     10. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

      

     a) dotácia zo štátneho rozpočtu na žiakov

                                                                                              2006                            2007

      

     počet žiakov v oblasti IX. – XII. 2006                                    610                               603

     počet tried                                                                             26                                 26

     počet učiteľov                                                                        47                                 47

     technický personál                                                                  9                                  9

     počet oddelení v ŠKD                                                             5                                  5

     počet vychovávateľov                                                              5                                 5

     počet zamestnancov ŠJ                                                        4                                  4        

      

      

     Hlavné zdroje príjmov:

     • prostriedky zo štátneho rozpočtu cez KŠÚ: 16 560 032,- Sk          17 233 600,- Sk

       z toho:

       - na dopravné žiakov                                                      310 112,- Sk                 262 080,- Sk

       - na vzdelávacie poukazy                                                441 920,- Sk                 275 520,- Sk

       - na asistenta učiteľa                                                       187 000,- Sk                 124 000,- Sk

     ·         z podielovej dane MsÚ:

       (originálne kompetencie)                                              2 432 000,- Sk              2 962 000,- Sk

       z toho

       - na ŠKD a ŠJ                                                              1 971 000,- Sk              2 506 000,- Sk

       - kapitálové výdavky                                                      461 000,- Sk             456 000,- Sk

      

      

     b) príspevky na čiastočnú úhradu nákladov od rodičov alebo inej osoby

     ·         vlastné príjmy:

       - prostriedky z rozpočtu obce                                            32 288,- Sk                           -

       - príspevky od rodičov žiakov navštevujúcich ŠKD           388 579,- Sk                 228 694,- Sk

         a za stravné

       - príjmy z prenájmu priestorov školy                                  28 325,- Sk                   21 843,50 Sk

       - iné zdroje                                                                      93 775,81Sk                  17 765,- Sk

      

     c) finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy

     Na vzdelávacie poukazy naša škola v priebehu kalendárneho roka 2006 v dvoch čiastkach obdržala 441 920,- Sk, z toho na dohody vedúcim záujmových krúžkov bolo vyplatených 312 000,- Sk, zvyšných 129 9200,- Sk bolo použitých na nákup kníh, časopisov, pomocných materiálov k činnosti jednotlivých krúžkov a pomôcok k počítačom.

     Na 1. polrok 2007 na VP bolo určených 275 520,- Sk, z toho na dohody sa vyplatilo 187 625,- Sk v dvoch výplatných termínoch (marec a jún 2007). Zvyšok finančných prostriedkov sa použil na nákup rôznych pomôcok na zabezpečenie rozmanitej činnosti záujmových krúžkov a na zaplatenie el. energie.

      

     e) iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

     • Z fondu MR – Pázmány Péter Alapítvány rodičovské združenie získalo 1 847 800,78 Sk.
     • Kapitálové výdavky vo výške 456 000,- Sk použijeme na financovanie prvej etapy zabudovania spojovacej chodby medzi budovami školy.

      

     11. Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere na školský rok 2006/2007

      

     Výchovno vyučovací proces :

                 Cieľom našej školy je zabezpečiť vyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania. Vytvoriť podmienky pre rovnosť, spravodlivosť, ľudskosť v škole a vychovávať k týmto kvalitám žiakov. Zabezpečiť rovnaké vzdelávacie príležitosti a možnosti pre všetky deti bez ohľadu na sociálny pôvod, rasu, náboženstvo, materinský jazyk, aby prístup k rozličným typom vzdelávania závisel výlučne od vedomostí, zručností a predpokladov každého dieťaťa.

     Z toho dôvodu mienime pokračovať v nasledovných aktivitách :

     • pokračovať zaškolením v prípravných ročníkoch,

     (Naša škola bola v roku 2002 zaradená do projektu PHARE SR0103.01 z toho dôvodu, že aj u nás sa prebiehal overovací proces dvojročného cyklu nultých ročníkov. Toho času otvoríme jednoročný  nultý ročník. Napriek tomu, že doterajšími skúsenosťami z dvojročného cyklu máme veľmi dobré skúsenosti. Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia po tých dvoch rokoch sa naučili pekne čítať, písať, počítať a bez väčších problémov mohli pokračovať v štúdiu v normálnej triede v 2. ročníku.)

     • na žiadosť rodičov pokračovať zavedením nepovinných predmetov – cudzích jazykov

     v 3. a 4. ročníku,

     • pokračovať v zriadení tried s rozšíreným vyučovaním podľa záujmu a podľa výsledkov prijímacích testov v 5. ročníku,

     (Odhaliť a maximálne rozvinúť nadanie, schopnosti talentovaných žiakov. Viac zapájať deti do súťaží, olympiád.)

     • pokračovať v dobrej skúsenosti so zavedením voliteľných predmetov technická výchova a rodinná výchova v 8. a 9. ročníku namiesto vyučovania cudzích jazykov pre slabo prospievajúcich žiakov,
     • v rámci krúžkovej činnosti vytvoriť krúžok mladých čitateľov,

     (Na škole bola v tomto roku zariadená nová knižnica, v ktorej je možnosť na pravidelné stretnutie žiakov, na rôzne besedy a na vytváranie hlbších čitateľských návykov.)

     • v spolupráci s občianskym združením PRO IUVENTUS organizovať rôzne športovo-zábavné súťaže, poobedňajšie aktivity,
     • v školskom roku 2007/08 otvoriť 3 prvé triedy a jeden nultý ročník,

     (11 žiakov bude v nultom ročníku, 57 žiakov v troch triedach)

      

      Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov :

     • skvalitniť ďalšie vzdelávanie učiteľov, prepojiť ďalšie vzdelávanie s rozvojom školy

     a zlepšením ich profesionálnej perspektívy.

     Výsledky MONITORU :

     • v budúcom školskom roku presiahnuť celoslovenský priemer.

      

     Technický stav budov :

     • vymaľovať všetky chodby v budove „A“ a „B“,
     • dlhodobé ciele : - zatekajúce ploché strechy vymeniť na šikmé strechy,

     - vymeniť asfaltový kryt na školskom dvore,

     - zaskliť chodbu, ktorá spája jednotlivé budovy

      

     12. SWOT analýza

      

     Cieľom analýzy SWOT je využívať a pracovať so silnými stránkami a šancami, ktoré sa nám núkajú. Avšak aj slabé stránky, po ich presunutí do silných nám pomôžu vytvoriť si a postupne realizovať nejaký dlhodobý plán. Hrozby a riziká premeniť na príležitosti však nie je vždy v našich silách!

     Pre existenciu školy, ktorá poskytuje vzdelanie , sú veľmi dôležité niektoré ukazovatele, ktoré nesúvisia priamo so vzdelávacím procesom, ale môžu vážne ohrozovať existenciu školy. Samozrejme atraktívny vzdelávací program podložený vynikajúcimi výsledkami školy, môže pomôcť škole preklenúť mnohé ťažkosti. Pri stanovení stratégie školy je však nutné s očakávanými, ale aj neočakávanými problémami počítať a zvažovať všetky šance aj riziká. Vzdelávanie, ale aj výchova detí je totiž príliš dôležité na to, aby sa ignorovali možné riziká.

      

     S -  strenght – silné stránky:

     -        humanistické a efektívne riadenie

     -       kvalifikovanosť učiteľov – odborná úroveň

     -       flexibilita

     -       ochota k zmenám – pozitívny postoj k zmenám

     -       dobrá pracovná klíma – zmiešaný kolektív

     -        možnosť výberu – formy a metódy vo vyučovacom procese

     -        dobre vybavené odborné učebne

     -        aktívne PK

     -        bohatá krúžková činnosť

     -       dobré meno školy

     -        šikovné, nadané deti –  súťaže, olympiády s oceneniami

     -        3 paralelné triedy na II. stupni ZŠ

     -        zavedenie „O.“ ročníka

     -        úspešné projekty – Infovek, Nadácia P.Pázmánya, Mobilitás, Rodná zem

     -        zlepšujúca spolupráca  - zriaďovateľ, MŠ, ZŠ, stredné školy, OZ, ROH, SZMPSZ, rada školy, rada rodičov

     -        telocvičňa, ŠKD, ŠJ v škole

     -        plavecký výcvik, škola v prírode – každý rok zabezpečia pre žiakov školy

      

     W – weakness - slabé stránky:

     -        nedostatok financií – je to rovnaké na celom Slovensku

     -        hodnotenie pracovníkov

     -        predimenzované učivo

     -        amortizované učebné pomôcky

     -        PR –zviditeľnenie školy

           medziľudské vzťahy: Ž – U – R, U – R

     -        biedny stav knižníc – aj pre žiakov, aj pre učiteľov

     -        technický stav budov

     -        technická vybavenosť tried

     -        vyšší počet žiakov v triedach  

     -        veľa žiakov zo znevýhodneného sociálneho prostredia – je aj ohrozením

     -        účasť vo verejnom živote

      

     O – opportunities  - šance:

     -        najväčšia menšinová základná škola v kraji

     -        dopravná dostupnosť – autobusová stanica, železničná stanica

     -        zvýšenie záujmu o stredoškolské vzdelanie

     -        projekt „Milénium“ – zmeny vo výchove a vzdelávaní

     -        sebavzdelávanie, stáže, exkurzie

     -        vybavenie školy s PC -  odborné učebne, internet

     -        zvýšenie úrovne vyučovania – konkurencia

     -        tvorba projektov -  získanie grantov a možností

     -        využiť cezhraničnú polohu školy – medzinárodné vzťahy

     -        účasť na kultúrnych podujatiach

     -        získanie nových sponzorov

      

     T – threats - riziká, ohrozenosť:

     -        nízka populácia

     -        zlé platobné podmienky – zamestnanci opustia školu

     -        preťaženosť učiteľov – ostáva im málo času na výchovno-vzdelávací proces

     -        žiadne spoločenské uznanie

     -        sociálna štruktúra spoločnosti

     -        vládne priority

     -        40 %-ná nezamestnanosť v meste

     -        drogová závislosť, šikanovanie, negatívny vplyv masmédií – život bez cieľov

     -       nedostatok rodinnej výchovy

     -        národnostne miešaná oblasť – Maďari, Slováci, Rómovia