• A 2005/2006-os tanév értékelése

    • Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl

      Šk. rok: 2005/2006     1. Základné identifikačné údaje o škole

      

     a)      Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským

     b)      Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo

     c)      047/4381924 – tel.
      047/4381360 – tel. – fax.

     d)      www.zsmfilakovo.edu.sk
      skola@zsmfilakovo.edu.sk

     e)      Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

     f)       Riaditeľka školy:      Mgr. Janušeková Agnesa
      zástupkyne školy:     Ing. Rakottyayová Katarína
                                   Mgr. Bodorová Gabriela

     g)      Rada školy: má 11 členov (traja príslušníci pedagogického zboru, jeden nepedagogický zamestnanec, jeden člen OZ, traja zástupcovia rodičov, jeden zástupca organizácií podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní, dvaja delegovaní zástupcovia za mesto Fiľakovo). Predsedníčkou rady školy je Mgr. Vaculčiaková Agnesa, a podpredsedom RNDr. Tomolya Róbert.
     OZ: predseda: Mgr. Illéšová Alžbeta
     Rodičovské združenie: Surányi Arnold – predseda
     Predmetové komisie:

     ·         Maďarský jazyk – Mgr. Ferencová Izolda

     ·         Slovenský jazyk – Mgr. Šimková Anna

     ·         Cudzie jazyky – PaedDr. Szabóová Klára

     ·         Dejepis – Občianska a etická výchova – Mgr. Czene Csaba

     ·         Matematika – Fyzika – Mgr. Demjánová Mária

     ·         Zemepis – Prírodopis – Chémia – Zupko Zoltán

     ·         Hudobná a výtvarná výchova – Mgr. Tomolyová Adriana

     ·         Telesná výchova – Mgr. Dalko Robert

     ·         Metodické združenie 1. – 4. – Mgr. Tóthová Monika     1. Údaje o počte žiakov školy      

     Počet žiakov

      

     C

     Ch

     D

     0/I

     13

     5

     8

     0/II

     11

     8

     3

     1A

     19

     9

     10

     1B

     18

     9

     9

     1C

     21

     9

     12

     2A

     25

     16

     9

     2B

     28

     17

     11

     3A

     20

     8

     12

     3B

     20

     10

     10

     4A

     27

     14

     13

     4B

     28

     16

     12

     5A

     26

     15

     11

     5B

     27

     11

     16

     5C

     23

     13

     10

     6A

     17

     7

     10

     6B

     32

     16

     16

     6C

     28

     11

     17

     7A

     28

     11

     17

     7B

     28

     12

     16

     7C

     27

     15

     12

     8A

     26

     15

     11

     8B

     28

     14

     14

     8C

     20

     9

     11

     9A

     26

     12

     14

     9B

     23

     11

     12

     9C

     21

     10

     11

     610

     303

     307     ŠKD:

      

      

      

      

     Celkom

     Chlapci

     Dievčatá

     I. skupina

     24

     13

     11

     II. skupina

     31

     18

     13

     III. skupina

     28

     12

     16

     IV. skupina

     28

     20

     8

     V. skupina

     24

     16

     8
     2. Údaje o počte zapísaných a prijatých žiakov

      

                 Na školský rok 2006/2007 bolo zapísaných 60 žiakov. V súčasnom 0. ročníku je 13 žiakov, ktorými celkový počet prvákov bude 73. Z nich po psychologickom vyšetrení 12 žiakov začína v 0. ročníku. 61 prvákov bude v troch triedach.

                 V školskom roku 2005/2006 v deviatom ročníku bolo 70 žiakov – 33 chlapcov a 37 dievčat. Z nich jeden opakuje ročník, 5 žiakov skončilo povinnú školskú dochádzku bez záujmu o ďalší štúdium na strednej škole. Po úspešnom prijatí 64 žiakov pokračuje na stredných školách nasledovne:

     Gymnázium                          – 15 žiakov

     Stredné odborné školy          – 13 žiakov

     Odborné učilište                    – 34 žiakov

                 12 žiakov skončilo povinnú školskú dochádzku v nižších ročníkoch.
     4. Údaje  o výsledkoch klasifikácie žiakov      

     Počet žiakov

     Rómskych

     Prospeli

     Neprospeli

     Neklasifikovaní

     Správanie 2

     Správanie 3

     Správanie 4

     Vymeškané hodiny spolu

     Ospravedlnené

     Neospravedlnené

     Priemer neorspravedlených hodín

      

     C

     Ch

     D

     C

     Ch

     D

     C

     Ch

     D

     C

     Ch

     D

     C

     Ch

     D

     C

     R

     C

     R

     C

     R

     C

     R

     C

     R

     C

     R

     C

     R

     0/I

     13

     5

     8

     13

     5

     8

     12

     5

     7

     1

      

     1

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     491

     491

     491

     491

      

      

      

      

     0/II

     11

     8

     3

     10

     7

     3

     8

     2

     6

     3

     1

     2

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     846

     818

     846

     818

      

      

      

      

     1A

     19

     9

     10

     6

     3

     3

     19

     9

     10

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     985

     516

     980

     511

     5

     5

     0,26

     0,83

     1B

     18

     9

     9

     8

     2

     6

     18

     9

     9

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1769

     1094

     1769

     1094

      

      

      

      

     1C

     21

     9

     12

     10

     6

     4

     21

     9

     12

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1300

     810

     1300

     810

      

      

      

      

     2A

     25

     16

     9

     19

     11

     8

     23

     14

     9

     2

     2

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1972

     1596

     1856

     1480

     116

     116

     4,64

     6,11

     2B

     28

     17

     11

     13

     9

     4

     27

     16

     11

     1

     1

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     932

     615

     932

     615

      

      

      

      

     3A

     20

     8

     12

     6

     1

     5

     18

     8

     10

     2

      

     2

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1342

     597

     1321

     576

     21

     21

     1,05

     3,50

     3B

     20

     10

     10

     10

     4

     6

     19

     9

     10

     1

     1

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1229

     874

     1229

     874

      

      

      

      

     4A

     27

     14

     13

     11

     5

     6

     26

     13

     13

     1

     1

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1259

     760

     1257

     758

     2

     2

     0,07

     0,18

     4B

     28

     16

     12

     13

     6

     7

     24

     14

     10

     4

     2

     2

      

      

      

     3

     3

      

      

      

      

     2263

     1329

     1741

     807

     522

     522

     18,64

     40,15

     C

     230

     121

     109

     119

     59

     60

     215

     108

     107

     15

     8

     7

      

      

      

     3

     3

      

      

      

      

     14388

     9500

     13722

     8834

     666

     666

     0,11

     0,43

     5A

     26

     15

     11

     3

     1

     2

     26

     15

     11

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1561

     128

     1556

     128

     5

     0

     0,19

     0,00

     5B

     27

     11

     16

     19

     7

     12

     19

     8

     11

     6

     3

     3

     2

      

     2

     4

     4

     5

     4

      

      

     3342

     2666

     2371

     1706

     971

     960

     35,96

     50,53

     5C

     23

     13

     10

     20

     10

     10

     11

     5

     6

     7

     4

     3

     5

     4

     1

     6

     6

      

      

      

      

     4108

     3983

     1221

     1099

     2887

     2887

     125,52

     144,35

     6A

     17

     7

     10

     17

     7

     10

     3

     1

     2

     4

     2

     2

     10

     3

     7

      

      

     3

     3

     2

     2

     3337

     3337

     641

     641

     2696

     2696

     158,59

     158,59

     6B

     32

     16

     16

     3

      

     3

     30

     16

     14

     2

      

     2

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     3190

     699

     3190

     699

      

      

      

      

     6C

     28

     11

     17

     12

     7

     5

     24

     7

     17

     4

     4

      

      

      

      

     1

     1

      

      

      

      

     2188

     1120

     2128

     1061

     60

     59

     2,14

     4,92

     7A

     28

     11

     17

     9

     2

     7

     25

     10

     15

     2

     1

     1

     1

      

     1

     2

     2

     1

     1

      

      

     2780

     1613

     2292

     1125

     488

     488

     17,43

     54,22

     7B

     28

     12

     16

     10

     4

     6

     20

     9

     11

     5

     2

     3

     3

     1

     2

     3

     2

      

      

      

      

     4299

     2842

     2054

     721

     2254

     2121

     80,50

     212,10

     7C

     27

     15

     12

     11

     5

     6

     21

     10

     11

     4

     4

      

     2

     1

     1

     4

     2

     3

     2

      

      

     3609

     1990

     1903

     881

     1706

     1109

     63,19

     100,82

     8A

     26

     15

     11

     7

     6

     1

     24

     13

     11

     2

     2

      

      

      

      

     2

     2

      

      

      

      

     2449

     815

     2394

     760

     55

     55

     2,12

     7,86

     8B

     28

     14

     14

     9

     4

     5

     25

     12

     13

     3

     2

     1

      

      

      

     6

     5

     1

     1

      

      

     2764

     1245

     2055

     616

     709

     555

     25,32

     61,67

     8C

     20

     9

     11

     12

     7

     5

     12

     4

     8

     7

     4

     3

     1

     1

      

     4

     3

     4

     4

      

      

     2604

     1970

     1164

     593

     1440

     1377

     72,00

     114,75

     9A

     26

     12

     14

     6

     2

     4

     26

     12

     14

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     2182

     655

     2177

     650

     5

     5

     0,19

     0,83

     9B

     23

     11

     12

     11

     2

     9

     21

     11

     10

     1

      

     1

     1

      

     1

     14

     6

      

      

      

      

     3268

     1924

     1785

     886

     1483

     1038

     64,48

     94,36

     9C

     21

     10

     11

     6

     1

     5

     15

     9

     6

      

      

      

     6

     1

     5

     2

      

      

      

      

      

     3946

     2442

     1900

     428

     2046

     2014

     97,43

     335,67

     C

     380

     182

     198

     155

     65

     90

     302

     142

     160

     47

     28

     19

     31

     11

     20

     48

     33

     17

     15

     2

     2

     45627

     27429

     28831

     11994

     16805

     15364

     1,96

     8,65

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     C

     610

     303

     307

     274

     124

     150

     517

     250

     267

     62

     36

     26

     31

     11

     20

     51

     36

     17

     15

     2

     2

     60015

     36929

     42553

     20828

     17471

     16030

     25,89

     55,67     Priemerný prospech v jednotlivých predmetoch

      

      

     SJL

     MJL

     Prv

     Vl

     M

     P

     PV

     VV

     HV

     TV

     EV/NV

     II.A

     2,04

     2,24

     1,8

     -

     2,04

     -

     Neklasifikovaný predmet

     Neklasifikovaný predmet

     Neklasifikovaný predmet

     Neklasifikovaný predmet

     Neklasifikovaný predmet

     II.B

     1,78

     1,75

     1,5

     -

     1,64

     -

     III.A

     1,75

     1,95

     -

     1,60

     1,95

     1,70

     III.B

     1,95

     2,05

     -

     1,65

     1,90

     1,90

     IV.A

     2,00

     1,92

     -

     2,03

     2,03

     2,20

     IV.B

     2,75

     2,82

     -

     3,10

     3,00

     2,42

      

      

     SJL

     MJL

     D

     OV

     Z

     M

     Pr

     F

     Ch

     HV

     VV

     TchV

     TV

     AJ/NJ

     EV/NV

     V.A

     2,07

     1,88

     1,80

     -

     2,03

     1,92

     2,00

     -

     -

     1,03

     1,19

     -

     1,30

     2,00

     Neklasifikovaný predmet

     V.B

     3,56

     3,16

     3,16

     -

     3,28

     3,60

     3,56

     -

     -

     1,48

     1,72

     2,40

     1,48

     3,17

     V.C

     3,83

     3,88

     4,22

     -

     4,11

     4,17

     4,22

     -

     -

     1,50

     1,72

     2,39

     2,67

     3,67

     VI.A

     4,29

     4,43

     4,14

     Nekl.

     4,14

     4,29

     4,00

     3,86

     -

     3,86

     3,71

     3,86

     3,14

     4,00

     VI.B

     2,11

     2,50

     2,12

     Nekl.

     2,18

     2,25

     1,93

     2,03

     -

     1,28

     1,21

     -

     1,25

     2,25

     VI.C

     2,60

     2,75

     2,60

     Nekl.

     2,82

     3,14

     2,78

     2,64

     -

     1,42

     1,35

     -

     1,35

     2,85

     VII.A

     2,66

     2,70

     2,55

     Nekl.

     2,59

     2,66

     2,30

     2,70

     -

     1,48

     1,38

     -

     1,42

     2,44

     VII.B

     2,88

     2,80

     2,72

     Nekl.

     3,08

     3,04

     2,72

     3,00

     -

     1,80

     1,44

     -

     1,39

     3,01

     VII.C

     2,80

     3,30

     2,90

     Nekl.

     3,10

     3,30

     3,50

     3,00

     -

     1,50

     1,70

     -

     1,60

     3,00

     VIII.A

     2,00

     1,96

     2,07

     2,15

     2,38

     2,50

     2,23

     2,26

     2,50

     1,30

     1,25

     -

     1,34

     2,09

     VIII.B

     2,90

     3,40

     3,00

     2,40

     3,10

     3,40

     3,10

     3,10

     3,60

     1,40

     1,60

     -

     1,50

     2,60

     VIII.C

     3,47

     3,15

     3,15

     3,15

     3,47

     3,63

     3,31

     3,42

     3,68

     2,00

     2,68

     -

     1,46

     3,15

     IX.A

     2,46

     2,07

     2,19

     2,11

     2,34

     2,46

     2,03

     2,43

     2,69

     1,15

     -

     -

     1,50

     2,26

     IX.B

     3,40

     3,59

     3,00

     2,42

     2,36

     3,77

     3,85

     2,77

     3,72

     1,21

     -

     1,70

     1,60

     2,80

     IX.C

     2,40

     2,20

     2,06

     2,20

     2,33

     2,80

     2,06

     2,40

     2,73

     -

     1,53

     -

     1,40

     2,53


     Výsledky externých meraní:


     • Monitor 2006:

     Kód školy: 1944

     Body Matematika

     Úspešnosť matematika

     Body

     Jazyk

     Úspešnosť jazyk

     Priemerný počet bodov školy:

     19,2

      

     16,2

      

     Priemerná percentuálna úspešnosť školy:

      

     63,9%

      

     54,1%

     Priemerný počet bodov v rámci SR:

     18,4

      

     20,5

      

     Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR:

      

     61,4%

      

     68,2%

      

     • Testovanie ŠPÚ z anglického a nemeckého jazyka

     Variant ANJ NVJ

     Priemerná úspešnosť

     Otázky 1- 25

     Otázky 26-50

     Otázky 51-75

     Škola 32

     75,72

     26,26

     24,56

     24,93

      

     Variant NEJ NVJ

     Priemerná úspešnosť

     Otázky 1- 25

     Otázky 26-50

     Otázky 51-75

     Škola 32

     57,73

     12,53

     19,33

     25,87

      

     • Testovanie ŠPÚ – PIRLS 2006 vo 4. ročníku

      

     • Testovanie ŠPÚ – SITES 2006

     5. Uplatňované učebné plány

      

     Vyučovanie v ročníkoch 1. – 4. prebieha podľa základného variantu učebných plánov pre školy s vyučovacím jazykom maďarským, ktoré schválilo MŠ SR pod číslom 520/2003-41. V 3. a 4. ročníku sa vyučujú cudzie jazyky ako nepovinný predmet.

     V ročníkoch 5. – 9. bolo rozdelenie nasledovné:

     - triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov: V.A, VI.C, VII.A, VIII.A,

     - trieda s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov: VI.B

     - trieda s rozšíreným vyučovaním technickej výchovy: VI.A

     - triedy variantom 1: V.BC, VII.BC, VIII.BC, IX.ABC

     V ročníkoch 7. – 9. ako rozširujúci predmet je zaradená vyučovacia hodina práca s počítačom. V ročníkoch 5. – 6. je práca s počítačom nepovinný predmet.

     V ročníkoch 8. – 9. niektorí žiaci miesto vyučovania cudzieho jazyka si zvolili technickú výchovu alebo náuku o domácnosti.     6. Údaje o zamestnancoch

      

     Škola má 64 zamestnancov v nasledovnom členení:

     - pedagogickí zamestnanci – 43, z toho 2 nekvalifikované (doplňujúce štúdium končia v roku 2006)

     - vychovávateľky – 6

     - asistent učiteľa – 1

     - THP pracovníci: administratívna prac. – 1

                                   školník – 1

                                   kurič – 1

                                   upratovačky – 7

                                   kuchárky - 4         

     V šk. roku 2005/2006 dve učiteľky boli na materskej dovolenke.     Odbornosť vyučovania podľa predmetov:


     1. – 4. ročník

     91%

     Matematika

     100%

     Maďarský jazyk

     100%

     Fyzika

     100%

     Slovenský jazyk

     83%

     Prírodopis

     100%

     Anglický jazyk

     100%

     Pracovné vyučovanie

     100%

     Nemecký jazyk

     100%

     Hudobná výchova

     100%

     Dejepis

     86%

     Výtvarná výchova

     93%

     Zemepis

     90%

     Telesná výchova

     100%

     Občianska výchova

     100%

     Etická výchova

     93%

     Náboženská výchova

     100%

     Práca s počítačom

     79%


     7. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, aktivity a prezentácia školy, projekty

      

     a) ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov

      

     • Asociácia projektu INFOVEK:

     - Využitie informačných a komunikačných technológii v práci učiteľa – ukončilo 41 učiteľov

      

     • MC Banská Bystrica:

     - Ako zlepšiť čitateľskú gramotnosť žiakov – ukončilo 16 učiteľov

      

     • Zväz maďarských pedagógov na Slovensku (SZMPSZ):

     - Škola budúcnosti (Holnap iskolája) – počet vzdelávaných: 8

     - Výchova hendikepovaných žiakov – počet vzdelávaných: 4

     - Učebné stratégie – ako sa učiť – počet vzdelávaných: 6

     - Rozvoj osobnosti pedagógov – počet vzdelávaných: 4     b) aktivity a prezentácia školy     2005.10.13. Boj proti drogám – prednášajúci Kurdics Mihály podplukovník, univerzitný  profesor z MR – zúčastnený ročník 5. – 9. a všetci pedagógovia


     2005.11.11.               Pasovanie prvákov – všetci prváci a obidve materské školy


     2005.11.23.               Stretnutie s mladými spisovateľmi – 8. – 9. ročník


     2005.12.22.                           Vianočný trh – organizované mestom a v spolupráci OZ PRO IUVENTUS pri  škole


     2006.02.04                 SULI-BULI –ples rodičov a pedagógov školy


     2006.02.06.               Karneval pre žiakov 0. – 4. ročníka


     2006.02.23-27.      Kurz lyžovania pre 7. ročník


     2006. 04.15. Veľkonočný trh – organizované mestom a v spolupráci OZ PRO IUVENTUS pri škole


     2006.04.21-22.      Venček – záverečný ples pre 8. ročník


     2006.04.24.               Deň Zeme – celodenná skrášľovacia akcia školy


     2006.04.25-06.16.          Škola v prírode – pre všetky ročníky školy


     2006.06.01. Deň detí – celodenný závabno-športový program pre všetky deti a pre materské školy


     2006.06.23.                                „To sme sa učili celý rok“ – tradičný estrádny program pre rodičov a verejnosť


     c) projekty     2005.07.15. Konto Orange: Šanca pre Váš región – „Šanca pre talentov“ – na zastrešenie školského javiska - odmietnutý


     2005.11.11. Nadácia Szülőföld Alap – „Šanca pre talentov“ – na zastrešenie školského javiska - úspešný


     2006.02.27. Nadácia Pázmány Péter Alapítvány – v spolupráci s rodičovským združením – úspešný projekt


     2006.03.03. Ekopolis: „Ľudia pre stromy“ – Školský dvor pre krásu a oddych – odmietnutý


     2006.05.07. Konto Orange: „Roztočte to s nápadom“ – Školský dvor pre krásu a oddych“ – odmietnutý


     2006.06.21. MŠ SR – rozvojový projekt na jazykové laboratóriá
     PRÍLOHY

     Dosiahnuté výsledky na súťažiach     2005.11.17. Bratislava Súťaž esejistov jedno 1., 2. a 3. miesto 
     2006.01.18. Lučenec Okresná olympiáda  jedno 2. a 3. miesto
     z anglického jazyka
     2006.01.21. Szécsény (MR) Deň maďarskej kultúry jedno 1. a 2. miesto
     2006.01.21. Szentes (MR) Deň maďarskej kultúry dve 1. miesta
     2006.01.25-26. Lučenec Okresné kolo matematickej olympiády jedno 2., 3. a 5. miesto
     pre 4. a 9. ročník
     2006.02.07. Lučenec Poznaj slovenskú reč 5.- 9.-okr. kolo jedno 3. miesto
     2006.02.14. Lučenec Pekná maďarská reč - okresné kolo jedno 2. a 3. miesto
     2006.02.22. Lučenec Poznaj slovenskú reč 1.- 4. - okresné kolo jedno 2. a 3. miesto
     2006.03.14-15. Lučenec Okresné kolo Pytagoriády jedno 3. miesto
     2006.03.16. Lučenec Okresná recitačná súťaž jedno 1., 2. a 3. miesto
     2006.03.17. Lučenec Súťaž v prednesení prózy dve 1., jedno 2. 
     a dve 3. miesta
     2006.03.16. Rim. Sobota Pekná maďarská reč - krajské kolo jedno 4. miesto
     2006.03.17. Salgótarján (MR) Okresná umelecká súťaž jedno 2., 3. miesto
     2006.03.21. Lučenec Poznaj slovenskú reč krajské kolo jedno 3. miesto
     2006.03.30. Lučenec Krajská recitačná súťaž jedno 1., 2. a 3.miesto
     2006.03.31. Fiľakovo Okresné kolo chemickej olympiády jedno 3. miesto
     2006.04.05. Lučenec Okresné kolo matematickej olympiády dve 1. a jedno 3. miesto
     pre 5. – 8. ročník
     2006.03.22. Banská Bystrica Krajská matematická súťaž jedno 4. miesto
     2006.04.28-31. Dunaújváros (MR) Medzinárodná matematická súťaž jedno 1. a 4. miesto
     2006.05.04-06. Dunajská Streda Celoštátna matematická súťaž jedno 1. miesto
     KATEDRA
     2006.05.06. Budapešť (MR) Celoštátna umelecká súťaž dve 1. a jedno 3. miesto
     2006.05.12.-13. Dunajská Streda Celoštátna súťaž z maďarského jazyka jedno 10. miesto
     KATEDRA
     2005-2006 Budapešť (MR) Medzinárodná korešpondenčná súťaž jedno 2., 3. a 4. miesto
     priebežne z anglického jazyka TIT
     2006.05.19. Šomoška Regionálna súťaž mladých ochranárov prírody jedno 4. miesto     9. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

      

     V areáli školy je päť budov v nasledovnom zložení:

     • Budova A (dvojposchodová) – učebne, riaditeľstvo a zborovňa
     • Budova B (dvojposchodová) – učebne
     • Budova P – dielne
     • Budova školskej jedálne a školského klubu
     • Budova telocvične

     Strechy všetkých budov sú ploché a najväčším problémom je zatekávanie. Minulý školský rok bola rekonštruovaná izolácia strechy telocvične, ale strechy budov A a B sú zatiaľ neobnovené z dôvodu chýbajúcich financií.

     V roku 2003 sme začali rekonštruovať 40-ročné sociálne zariadenia vo všetkých budovách. Táto rekonštrukcia sa končí koncom augusta 2006 so sociálnymi zariadeniami v budove A na prvom poschodí a v budove ŠJ a ŠK.

     Za posledných rokov väčšina tried bola vymaľovaná pomocou rodičov, ale chodby školy sú zatiaľ bez rekonštrukcie.

     V tomto školskom roku bola dokončená prestavba a zastrešenie javiska na školskom dvore pomocou projektu, rodičovského združenia, OZ PRO IUVENTUS a sponzorov.

     Na škole sú zriadené nasledovné odborné učebne: informatika, chémia, hudobná výchova, učebňa pre vyučovanie jazykov, malá kuchynka na vyučovanie náuky o domácnosti, veľká žiacka knižnica a školské múzeum ľudovej tvorivosti.

     Osvetlenie tried a jednotlivých odborných učební je zastaralé a v mnohých prípadoch nefunkčné. Bolo by žiaduce v dohľadnej dobe vymeniť všetky zdroje osvetlenia.

     Budovy A a B spája zastrešená, ale otvorená chodba, ktorá je veľmi nevhodná tak pre deti ako aj pre pedagógov pri prechádzaní z jednej budovy do druhej v nepriaznivom počasí a v zime. Uvažujeme o zasklenení chodby, ale len v prípade, že získame na to dostatočné financie.

     Zo školského klubu detí sme priestorovo vyrástli, nakoľko sú tam štyri triedy a v uplynulom školskom roku sme mali päť skupín, v nasledujúcom školskom roku budeme mať šesť skupín. Dve skupiny budú umiestnené v triedach.

     Priestory školskej jedálne sú zatiaľ postačujúce aj napriek tomu, že sa tam stravuje cca 270-280 ľudí. Horšie sme na tom vybavením kuchyne, nakoľko jednotlivé stroje sú už zastaralé. Bola by potrebná obnova.     10. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

      

     a) dotácia zo štátneho rozpočtu na žiakov      

     2005

     2006

     počet žiakov v oblasti IX. – XII. 2005

     614

     610

     počet tried

     26

     26

     počet učiteľov

     47

     47

     technický personál

     9

     9

     počet oddelení v ŠKD

     5

     5

     počet vychovávateľov

     5

     5

     počet zamestnancov ŠJ

     4

     4     Hlavné zdroje príjmov:

     ·        prostriedky zo štátneho rozpočtu cez KŠÚ

     16 521 000,- Sk

     14 520 000,- Sk

      

      

     z toho:

      

      

      

     - na dopravné žiakov

     290 278,- Sk

     203 040,- Sk

      

     - na vzdel. poukazy

     397 400,- Sk

     258 240,- Sk

      

     - na asistentov učiteľa

     186 027,- Sk

     95 064,- Sk

     ·         z podielovej dane MsÚ:

      

      

      

      

     (or. kompetencie)

     2 183 000,- Sk

     2 382 000,- Sk

      

     z toho

      

      

      

     - na ŠKD a ŠJ

     1 725 000,- Sk

     1 921 000,- Sk

      

     - kapitálové výdavky

     458 000,- Sk

     461 000,- Sk
     b) príspevky na čiastočnú úhradu nákladov od rodičov alebo inej osoby


     ·         vlastné príjmy:

      

      

      

      

     - prostriedky z rozpočtu obce

     14 000,- Sk

     2 000,- Sk

      

     - príspevky od rodičov žiakov navštevujúcich ŠKD

     387 000,- Sk

     224 435,- Sk

      

       a za stravné

      

      

      

     - príjmy z prenájmu priestorov školy

     25 000,- Sk

     14 449,- Sk

      

     - iné zdroje

     25 000,- Sk

     42 432,81 Sk     c) finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy     Na vzdelávacie poukazy naša škola v priebehu kalendárneho roka 2005 vo viacerých čiastkach obdržala 397 400,- Sk, z toho na dohody vedúcim záujmových krúžkov bolo vyplatených 262 400,- Sk, zvyšných 135 000,- Sk bolo použitých na nákup kníh, časopisov, pomocných materiálov k činnosti jednotlivých krúžkov a pomôcok k počítačom.

     Na 1. polrok 2006 na VP bolo určených 258 240,- Sk, z toho na dohody sa vyplatilo        192 000,- Sk v dvoch výplatných termínoch (marec a jún 2006). Zvyšok finančných prostriedkov sa použil na nákup počítača, stola pod počítač a rôznych pomôcok na zabezpečenie bohatej činnosti záujmových krúžkov.


     e) iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

     • Z fondu MR – Szülőföld Alap sme získali 42 432,81 Sk, čo sme použili na čiastočné krytie výdavkov spojených so zastrešovaním javiska v areáli školy.
     • Z fondu MR – Pázmány Péter Alapítvány rodičovské združenie získalo 1 961 048,59 Sk.
     • Kapitálové výdavky vo výške 461 000,- Sk použijeme na rekonštrukciu sociálnych zariadení na prvom poschodí budovy A, v ŠKD a v ŠJ.

     11. Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere na školský rok 2005/2006

      

     Výchovno vyučovací proces :

                 Cieľom našej školy je zabezpečiť vyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania. Vytvoriť podmienky pre rovnosť, spravodlivosť, ľudskosť v škole a vychovávať k týmto kvalitám žiakov. Zabezpečiť rovnaké vzdelávacie príležitosti a možnosti pre všetky deti bez ohľadu na sociálny pôvod, rasu, náboženstvo, materinský jazyk, aby prístup k rozličným typom vzdelávania závisel výlučne od vedomostí, zručností a predpokladov každého dieťaťa.

     Z toho dôvodu mienime pokračovať v nasledovných aktivitách:


     • pokračovať zaškolením v prípravných ročníkoch,

     (Naša škola bola v roku 2002 zaradená do projektu PHARE SR0103.01 z toho dôvodu, že aj u nás sa prebiehal overovací proces dvojročného cyklu nultých ročníkov. Toho času sú ešte dve triedy v tomto procese, ale vychádzajúc z metodických pokynov MŠ SR č. 600/2002-43 od budúceho školského roka plánujeme otvoriť jednoročný  nultý ročník. Napriek tomu, že doterajšími skúsenosťami z dvojročného cyklu máme veľmi dobré skúsenosti. Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia po tých dvoch rokoch sa naučili pekne čítať, písať, počítať a bez väčších problémov mohli pokračovať v štúdiu v normálnej triede v 2. ročníku.)

     Úloha splnená – v šk. roku 2005/2006 v 0. ročníku bolo 13 žiakov, ktorí pokračujú v zaškolení v 1. ročníku.


     • na žiadosť rodičov pokračovať zavedením nepovinných predmetov – cudzích jazykov v 3. a 4. ročníku,

     Úloha splnená – žiaci 3. a 4. ročníka navštevujú vyučovanie anglického a nemeckého jazyka vo forme vyučovania nepovinných predmetov.


     • pokračovať v zriadení tried s rozšíreným vyučovaním podľa záujmu a podľa výsledkov prijímacích testov v 5. ročníku,

     (Odhaliť a maximálne rozvinúť nadanie, schopnosti talentovaných žiakov. Viac zapájať deti do súťaží, olympiád.)

     Úloha splnená – žiaci 4. ročníka prejavili záujem aj o rozšírené vyučovanie prírodovedných predmetov aj o rozšírené vyučovanie anglického jazyka. Po výsledkoch prijímacích testov 5A bude mať 29 žiakov, z ktorých 15 bude v skupine s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov a 14 v skupine s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka.


     • zaviesť v 5. ročníku nepovinný predmet – práca s počítačom,

     (Nakoľko v 3.-4. ročníku žiaci majú týždenne jednu hodinu prácu s počítačom,

     v 6. ročníku je už nepovinný predmet a v 7.-8.-9. je povinný rozširujúci predmet, rodičia si nárokujú aj v 5. ročníku vyučovanie tohto predmetu.)

     Úloha splnená – v 5. a 6. ročníku sa žiaci učia prácu s počítačom vo forme nepovinného predmetu     • pokračovať v dobrej skúsenosti so zavedením voliteľných predmetov technická výchova a rodinná výchova v 8. a 9. ročníku namiesto vyučovania cudzích jazykov pre slabo prospievajúcich žiakov,

     Úloha splnená – v 8. a 9. ročníku v dvoch skupinách sa vyučovala technická výchova a v 9. ročníku v jednej skupine náuka o domácnosti.


     • v rámci krúžkovej činnosti vytvoriť krúžok mladých čitateľov,

     (Na škole bola v tomto roku zariadená nová knižnica, v ktorej je možnosť na pravidelné stretnutie žiakov, na rôzne besedy a na vytváranie hlbších čitateľských návykov.)

     Úloha nesplnená – žiaci neprejavili záujem o založenie takého krúžku


     • v spolupráci s občianskym združením PRO IUVENTUS organizovať rôzne športovo-zábavné súťaže, poobedňajšie aktivity,

     Úloha splnená –Vianočný trh, karneval, Veľkonočný trh, Deň Zeme, Deň detí, Deň športu


     • podľa predbežného hlásenia detí do ŠKD otvoriť ešte jednu skupinu,

     (Zo 71 školopovinných detí sa hlásilo do ŠKD 53, z toho dôvodu musíme vytvoriť ešte jednu skupinu, v ktorej pedagogického zamestnanca zabezpečíme z terajších zamestnancov.)

     Úloha splnená – v ŠKD fungovalo 5 skupín


     • v školskom roku 2005/06 otvoriť 3 prvé triedy a jeden nultý ročník,

     (10 žiakov bude v nultom ročníku, 61 žiakov v troch triedach a k nim pribudne 11 žiakov terajšieho nultého ročníka.)

     Úloha splnená

      

      Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov:


     • v dohľadnej dobe zabezpečiť kvalifikované vyučovanie predmetu dejepis

     Úloha splnená – od 1. septembra 2005 na škole je zamestnaný kvalifikovaný učiteľ s aprobáciou dejepis – občianska výchova


     • skvalitniť ďalšie vzdelávanie učiteľov, prepojiť ďalšie vzdelávanie s rozvojom školy

     a zlepšením ich profesionálnej perspektívy.

     Úloha splnená – viď bod 7


     Výsledky MONITORU :

     • v budúcom školskom roku dosiahnuť aspoň celoslovenský priemer.

     Úloha čiastočne  splnená – z matematiky sme prevyšovali celoslovenský priemer, ale z maďarského jazyka sme zaostali od celoslovenského priemeru


     Technický stav budov :

     • v budove „A“ urobiť rekonštrukciu sociálnych zariadení,

     Úloha splnená – dokončenie 31. augusta 2006


     • vymaľovať všetky chodby v budove „A“ a „B“,

     Úloha nesplnená – chýbajúce finančné prostriedky


     • rekonštruovať vodovodné potrubia pod budovami „A“, „B“, nakoľko v poslednej dobe

     sa vyskytli čoraz väčšie problémy so zastaralými, opotrebovanými rúrami,

     Úloha nesplnená – chýbajúce finančné prostriedky


     • vybudovať pri ŠKD detské ihrisko, ktoré by vo všetkých smeroch vedelo uspokojiť potreby žiakov I. stupňa

     Úloha nesplnená – za pomoci rodičovského združenia a projektu PPA


     • dlhodobé ciele : - zatekajúce ploché strechy vymeniť na šikmé strechy,

     - vymeniť asfaltový kryt na školskom dvore,

     - zaskliť chodbu, ktorá spája jednotlivé budovy
     12. SWOT analýza

      

     Cieľom analýzy SWOT je využívať a pracovať so silnými stránkami a šancami, ktoré sa nám núkajú. Avšak aj slabé stránky, po ich presunutí do silných nám pomôžu vytvoriť si a postupne realizovať nejaký dlhodobý plán. Hrozby a riziká premeniť na príležitosti však nie je vždy v našich silách!

     Pre existenciu školy, ktorá poskytuje vzdelanie , sú veľmi dôležité niektoré ukazovatele, ktoré nesúvisia priamo so vzdelávacím procesom, ale môžu vážne ohrozovať existenciu školy. Samozrejme atraktívny vzdelávací program podložený vynikajúcimi výsledkami školy, môže pomôcť škole preklenúť mnohé ťažkosti. Pri stanovení stratégie školy je však nutné s očakávanými, ale aj neočakávanými problémami počítať a zvažovať všetky šance aj riziká. Vzdelávanie, ale aj výchova detí je totiž príliš dôležité na to, aby sa ignorovali možné riziká.

      

     S -  strenght – silné stránky:

     -        humanistické a efektívne riadenie

     -       kvalifikovanosť učiteľov – odborná úroveň

     -       flexibilita

     -       ochota k zmenám – pozitívny postoj k zmenám

     -        dobrá pracovná klíma – zmiešaný kolektív

         možnosť výberu – formy a metódy vo vyučovacom procese

         dobre vybavené odborné učebne

     -       aktívne PK

     -        bohatá krúžková činnosť

     -        dobré meno školy

     -        šikovné, nadané deti –  súťaže, olympiády s oceneniami

     -        3 paralelné triedy na II. stupni ZŠ

     -        zavedenie „O.“ ročníka

          úspešné projekty – Infovek, Nadácia P.Pázmánya, Mobilitás, Rodná zem

     -        zlepšujúca spolupráca  - zriaďovateľ, MŠ, ZŠ, stredné školy, OZ, ROH, SZMPSZ, rada školy, rada rodičov

     -        telocvičňa, ŠKD, ŠJ v škole

     -        plavecký výcvik, škola v prírode – každý rok zabezpečia pre žiakov školy

      

     W – weakness - slabé stránky:

     -       nedostatok financií – je to rovnaké na celom Slovensku

     -        hodnotenie pracovníkov

     -        predimenzované učivo

     -        amortizované učebné pomôcky

          PR –zviditeľnenie školy

     -        medziľudské vzťahy: Ž – U – R, U – R

     -        biedny stav knižníc – aj pre žiakov, aj pre učiteľov

     -        technický stav budov

     -        technická vybavenosť tried

     -        vyšší počet žiakov v triedach –

          veľa žiakov zo znevýhodneného sociálneho prostredia – je aj ohrozením

     -        účasť vo verejnom živote

      

     O – opportunities  - šance:

     -       najväčšia menšinová základná škola v kraji

     -        dopravná dostupnosť – autobusová stanica, železničná stanica

     -        zvýšenie záujmu o stredoškolské vzdelanie

     -        projekt „Milénium“ – zmeny vo výchove a vzdelávaní

     -        sebavzdelávanie, stáže, exkurzie

     -      vybavenie školy s PC -  odborné učebne, internet

     -      zvýšenie úrovne vyučovania – konkurencia

            tvorba projektov -  získanie grantov a možností

            využiť cezhraničnú polohu školy – medzinárodné vzťahy

     -        účasť na kultúrnych podujatiach

     -        získanie nových sponzorov

      

     T – threats - riziká, ohrozenosť:

     -        nízka populácia

     -        zlé platobné podmienky – zamestnanci opustia školu

     -        preťaženosť učiteľov – ostáva im málo času na výchovno-vzdelávací proces

     -        žiadne spoločenské uznanie

     -        sociálna štruktúra spoločnosti

     -       vládne priority

     -        40 %-ná nezamestnanosť v meste

     -        drogová závislosť, šikanovanie, negatívny vplyv masmédií – život bez cieľov

     -        nedostatok rodinnej výchovy

     -        národnostne miešaná oblasť – Maďari, Slováci, Rómovia     Mgr. Agnesa JANUŠEKOVÁ, v.r.

     riaditeľka