• Aktivity

    •         

            

      

     Názov aktivity

     A1.1. Spoznávaj svet cudzími jazykmi

     Názov špecifického cieľa

     1. Komunikovať v anglickom jazyku po stránke obsahovej, lexikálnej a gramatickej

     Cieľ aktivity

     Skvalitniť vyučovanie pomocou moderných technológií (interaktívna tabuľa, hlasovacie systémy, externý DVD ROM). Podporovať všestranný vývin detí. Rozvíjať jazykové zručnosti a výslovnosť žiakov. Využívať vedomosti a zručnosti, ktoré už deti nadobudli v materinskom jazyku a pri učení sa anglického jazyka. Využívať medzipredmetové vzťahy (CLIL). Aktivity majú komunikačný zámer. Vyučovanie má hravé formy. Pri rozvíjaní všetkých zručností je kľúčová názornosť. Je potrebné využívať názorné pomôcky (interaktívnu tabuľu, notebook, audiálne a audiovizuálne pomôcky – CD, filmy, obrázky - flashcards, bábky, hračky). Dôležitá je primeraná náročnosť úloh a neustále opakovanie jazykových prostriedkov.

     Termín realizácie aktivity

     06/2012-05/2014

     Popis aktivity

     Funkcia: Zabezpečiť ZŠ didaktickými prostriedkami a pomôckami. Rozvoj ZŠ v oblasti vybavenia modernou didaktickou technikou a pomôcok potrebných pre vyučovací proces a tým zvýšenie kvality školy, čím vyvolá zážitkové učenie. Účelom aktivity bude zriadenie netradičnej jazykovej učebne a zakúpenie elektronických systémov. Cieľom je zmodernizovať vyučovanie, plne prispôsobiť témy vyučovania pre konkrétnu skupinu žiakov. Žiaci sa budú môcť aktívne podieľať na tvorbe hodiny. Učitelia sa naučia pracovať s novou technikou a dostanú základy tvorby materiálov na interaktívnu tabuľu. Úlohou bude vytvorenie manuálov.

     Na začiatku výučby AJ rozvíjame percepčné zručnosti počúvania ako jazykový vzor a zdroj jazykových prostriedkov. Súčasne pracujeme na rozvíjaní rečovo-produktívnych zručností, pričom dôležitú úlohu zohráva rečová fáza, osvojenie nových lexikálnych jednotiek a gramatických javov. Potrebné je prepojiť teóriu a prax.

      

     Úlohy sa budú plniť od 06/2012, keď sa začne s kurzom pre učiteľov s trvaním do 10/2012. Od 06/2012 do 11/2013 budú vytvorené manuály pre vyučovanie za pomoci interaktívnej zostavy v digitálnej jazykovej učebni. V 01/2014 sa začne s overovaním spracovaných manuálov do 05/2014 a zároveň sa bude získavať odozva na danú metódu vzdelávania.

     Vstupy: Firma vybraná verejným obstarávaním zabezpečí školenie pre učiteľov, zriadenie digitálnej jazykovej učebne a spustenie všetkých zariadení do prevádzky. 3 učiteľky anglického jazyka spracujú manuály na vyučovanie s interaktívnou zostavou, ktoré budú k dispozícii v elektronickej forme ako aj vytlačené a zviazané.

     Metodológia aktivity

     1.   Súťažná – prebehne verejné obstarávanie jednotlivých učebných pomôcok, zabezpečenie školiteľov

     2. Dodávateľsko -implementačná – samotné dodanie a spustenie funkčných zariadení

     3.   Školiaca – zaškolenie učiteľov na systém vyučovania na interaktívnej zostave v digitálnej jazykovej učebni

     4.  Využitie IKT – spracovávanie manuálov na vyučovanie predmetu anglický jazyk

     5.   Inovatívne vyučovanie – overenie spracovaných manuálov vo vyučovacom procese

     6.   Flexibilné vzdelávanie – možnosť prispôsobiť manuály novým skutočnostiam

     7.   Konzultačná metóda – získavanie odozvy na inovatívnu metódu vzdelávania

     Cieľová skupina

     3 učitelia – vekový priemer 32 rokov, VŠ, 3 ženy

     14 žiakov 4. ročníka  - vek 10 rokov, z toho 7 dievčat a 7 chlapcov

     14 žiakov 7. ročníka  - vek 13 rokov, z toho 7 dievčat a 7 chlapcov

     14 žiakov 9. ročníka  - vek 15 rokov, z toho 7 dievčat a 7 chlapcov

     Výstupy aktivity

     - 7 manuálov pre vyučovanie anglického jazyka

     - Funkčná digitalizovaná jazyková učebňa

     - 3 Funkčné interaktívne tabule s príslušenstvom

     Zodpovedná osoba

     Mgr. Tímea Jéneyová

     Odborní zamestnanci

     Mgr. Zuzana Ivanicsová a Mgr. Denisa Agócs

     Výber odborných pracovníkov bol vykonaný na základe odbornej kvalifikácie a dlhoročnej práce s deťmi.

     Spôsob získavania spätnej väzby

     Spätná väzba sa bude získavať na základe dotazníka a rozhovorov.

     Výdavky na realizáciu aktivity

      

     10 799,00 EUR

     Riziká spojené                        s realizáciou aktivity

     Nedostatok odborných pracovníkov.

     Nedostatok finančných prostriedkov na prefinancovanie aktivity.

     Späť na začiatok stránky

     Názov aktivity

     A 2.1.Rozšírené vyučovanie informatiky

     Názov špecifického cieľa

     2. Sprístupniť predmet Informatika hravou a interaktívnou formou

     Cieľ aktivity

     Skvalitniť vyučovanie pomocou IKT. Sprístupniť predmet hravou a interaktívnou formou a tak urobiť vyučovanie atraktívnejšie pre žiakov a efektívnejšie pre učiteľov.

     Termín realizácie aktivity

     06/2012-05/2014

     Popis aktivity

     Funkcia: Účelom rozšíreného vyučovania informatiky a obnovenia odbornej učebne je prispôsobiť prostriedky na používanie a vyučovanie informatiky a zavedenie možností používania audiovizuálnych prezentácií.  Žiaci budú môcť viac tvoriť aj v oblasti audiovizuálnych aktivít. Členovia pedagogického zboru sa naučia pracovať s audiovizuálnymi zariadeniami ako aj s interaktívnou tabuľou a dostanú základy tvorby materiálov na interaktívnu tabuľu.

     Úlohy sa budú plniť od 06/2012, keď sa začne s kurzom pre učiteľov s trvaním do 10/2012. Od 06/2012 do 11/2013 budú vytvorené manuály pre vyučovanie za pomoci interaktívnej zostavy v digitálnej učebni. V 01/2014 sa začne s overovaním spracovaných manuálov do 05/2014 a zároveň sa bude získavať odozva na danú metódu vzdelávania.

     Vstupy: Firma vybraná verejným obstarávaním zabezpečí školenie pre učiteľov informatiky, zriadenie interaktívnej učebne a spustenie všetkých zariadení do prevádzky. Vybraní učitelia spracujú manuály na vyučovanie s pomocou interaktívnych tabúľ a ostatných dostupných zariadení.

     Metodológia aktivity

     1. Súťažná – prebehne verejné obstarávanie jednotlivých učebných pomôcok, zabezpečenie školiteľov
     2. Dodavateľsko – implementačná – samotné dodanie a spustenie funkčných zariadení
     3. Školiacia – zaškolenie učiteľov na systém vyučovania na interaktívnej tabuli
     4. Využitie IKT – spracovávanie manuálov k jednotlivým predmetom
     5. Inovatívne vyučovanie – overenie spracovaných manuálov vo vyučovacom procese
     6. Flexibilné vzdelávanie – možnosť prispôsobiť manuály novým skutočnostiam, prípadne zakúpeniu ďalších školiacich programov
     7. Konzultačná metóda – získavanie odozvy na inovatívnu metódu vzdelávania

     Cieľová skupina

     22 učiteľov – vekový priemer 33 rokov, VŠ, 20 žien a 2 muži

     14 žiakov 7. ročníka  - vek 12 rokov, žiaci, 7 dievčat a 7 chlapcov

     30 žiakov 8. ročníka  - vek 13 rokov, žiaci, 16 dievčat a 14 chlapcov

     30 žiakov 9. ročníka  - vek 14 rokov, žiaci, 16 dievčat a 14 chlapcov

     Výstupy aktivity

     - 3 manuály pre vyučovanie informatiky (7., 8., 9. ročník)

     - 1 manuál na používanie interaktívnej tabule pre učiteľov

     - učebňa informatiky s audiovizuálnou technológiou 

     - interaktívna tabuľa s príslušenstvom

     Zodpovedná osoba

     Mgr. Tamás Farkaš

     Odborní zamestnanci

     Mgr. Roland Bozó, Mgr. Gabriel Fekete

     Výber odborných pracovníkov bol vykonaný na základe odbornej kvalifikácie a dlhoročnej práce s deťmi.

     Spôsob získavania spätnej väzby

     Spätná väzba sa bude získavať prostredníctvom dotazníkov.

     Výdavky na realizáciu aktivity

      

     53 850,00 EUR

     Riziká spojené                        s realizáciou aktivity

     - nezáujem žiakov o nové formy vyučovania

     - nedostatok finančných prostriedkov na prefinancovanie aktivity

     Späť na začiatok stránky

     Názov aktivity

     A 3.1. Rozšírené vyučovanie – čítanie s porozumením

     Názov špecifického cieľa

     3. Sprístupniť čítanie s porozumením hravou formou a urobiť vyučovanie atraktívnejšie pre žiakov

     Cieľ aktivity

     Skvalitniť vyučovanie pomocou moderných technológií, zaujímavou formou (uplatnením striedania činností žiakov,   začlenením digitálnych a interaktívnych prvkov) pracovať s textom na rôznej úrovni a výsledné informácie premietnuť do praktickej činnosti. Sprístupniť čítanie s porozumením spájané s predmetmi ako maďarský jazyk, vlastiveda, prírodoveda, matematika a výtvarná výchova hravou a nenásilnou formou a tak urobiť vyučovanie atraktívnejšie pre žiakov.

     Termín realizácie aktivity

     06/2012-05/2014

     Popis aktivity

     Účelom zriadenia interaktívnej učebne je zlepšiť čítanie s porozumením a čitateľských zručností. Zriadením interaktívnej učebne a zakúpením prenosných elektronických systémov je zmodernizovať vyučovanie čítania s porozumením spájané s ostatnými predmetmi. Žiaci sa budú môcť aktívne podieľať na tvorbe hodiny, viac sa realizovať. Učitelia sa naučia pracovať s interaktívnou tabuľou.

     Úlohy sa budú plniť od 06/2012, keď sa začne s kurzom pre učiteľov s trvaním do 10/2012. Od 06/2012 do 11/2013 budú vytvorené manuály pre vyučovanie za pomoci interaktívnej zostavy v digitálnej učebni. V 01/2014 sa začne s overovaním spracovaných manuálov do 05/2014 a zároveň sa bude získavať odozva na danú metódu vzdelávania.

     Metodológia aktivity

     1. Súťažná – prebehne verejné obstarávanie jednotlivých učebných pomôcok, zabezpečenie školiteľov
     2. Dodávateľsko – implementačná – samotné dodanie a spustenie funkčných zariadení
     3. Školiacia – zaškolenie učiteľov na systém vyučovania na interaktívnej tabuli
     4. Využitie IKT – spracovávanie manuálov k predmetu čítanie s porozumením
     5. Inovatívne vyučovanie – overenie spracovaných manuálov vo vyučovacom procese
     6. Flexibilné vzdelávanie – možnosť prispôsobiť manuály novým skutočnostiam, prípadne zakúpeniu ďalších školiacich programov

      

     Cieľová skupina

     3 učiteľov – vekový priemer 37 rokov, VŠ, 2 ženy a 1 muž

     20  žiakov  5. ročníka  - vek 10 rokov, z toho   11 dievčat a 9  chlapcov

     20 žiakov    2. ročníka  - vek 8 rokov,  z toho  12 dievčat a 8 chlapcov

     18 žiakov    4. ročníka  - vek 9 rokov, z toho  12 dievčat a 6 chlapcov

     Výstupy aktivity

     - 3 manuály pre vyučovanie ČG k predmetu MJ

     - 1 interaktívna učebňa s príslušenstvom

     Zodpovedná osoba

     Mgr. Gertrúda Illéšová

     Odborní zamestnanci

     Mgr. Ladislav Dányi, Mgr. Csilla Tóthová

     Výber odborných pracovníkov bol vykonaný na základe odbornej kvalifikácie a dlhoročnej práce s deťmi.

     Spôsob získavania spätnej väzby

     Spätná väzba sa bude získavať  prostredníctvom dotazníkov

     Výdavky na realizáciu aktivity

      

     10 270,50 EUR

     Riziká spojené                        s realizáciou aktivity

     - nezáujem žiakov o nové formy vyučovania

     - nedostatok odborných pracovníkov

     - nedostatok finančných prostriedkov na prefinancovanie aktivity

     Späť na začiatok stránky

     Názov aktivity

     A 4.1. Rozšírené vyučovanie geografie cez IKT

     Názov špecifického cieľa

     4. Využiť interaktívnu tabuľu, počítače a internet na skvalitňovanie vyučovania o Zemi a vesmíre

     Cieľ aktivity

     Skvalitniť vyučovanie pomocou moderných technológií. Využiť najnovšiu technológiu, ako napríklad interaktívna tabuľa, počítače, internet na skvalitňovanie vyučovacieho procesu. Sprístupniť geografiu, aby najjednoduchším spôsobom žiaci porozumeli základné poznatky o Zemi a vesmíre. Prepojiť obsah vyučovania s reálnym každodenným životom. Dosiahnuť, aby predmet geografia vďaka najmodernejším technológiám a metódam sa stal jednou z najpopulárnejších predmetov.

     Termín realizácie aktivity

     06/2012-05/2014

     Popis aktivity

     Účelom aktivity je zriadiť interaktívnu učebňu geografie. Je potrebné zakúpiť prenosné elektronické systémy, aby sa zmodernizovalo vyučovanie geografie. Treba prispôsobiť jednotlivé témy vyučovania pre konkrétnu skupinu žiakov v 5. a 9. ročníku. Žiaci sa budú môcť aktívne podieľať na tvorbe hodiny, viac tvoriť a realizovať sa, rozvíjať svoje individuálne schopnosti. Takýmto spôsobom dosiahnuť, aby sa u žiakov zvýšil záujem o daný predmet, a aby sa posilnili medzipredmetové vzťahy, napr. s dejepisom a fyzikou.

     Pri téme geografia miestnej krajiny chceme využiť geologické dedičstvo a stratégiu trvalo udržateľného rozvoja s cieľom účinnej podpory rozvoja daného územia. Žijeme na území prvého medzinárodného geoparku Novohrad-Nógrád v celosvetovej sieti geoparkov pod patronátom UNESCO. Chceme zahŕňať túto tematiku, aby sa žiaci lepšie oboznámili s rodnou krajinou, kde žijú. Učitelia sa naučia pracovať s interaktívnou tabuľou a dostanú základy tvorby materiálov na interaktívnu tabuľu. Vytvorenie manuálov k jednotlivým predmetom skonkretizujú vyučovanie zakúpených výukových programov.

      

     Úlohy sa budú plniť od 06/2012, keď sa začne s kurzom pre učiteľov s trvaním do 10/2012. Od 06/2012 do 11/2013 budú vytvorené manuály pre vyučovanie za pomoci interaktívnej zostavy v učebni. V 01/2014 sa začne s overovaním spracovaných manuálov do 05/2014 a zároveň sa bude získavať odozva na danú metódu vzdelávania.

      

     Vstupy  z realizácie aktivity budú vytvorené firmou, ktorá bude vybraná verejným obstarávaním. Má zabezpečiť školenie pre učiteľov, zriadiť interaktívnu učebňu geografie a spustiť všetky zariadenia do prevádzky. Traja učitelia spracujú manuály na vyučovanie s pomocou interaktívnych tabúľ, ktoré budú k dispozícii v elektronickej forme ako aj vytlačené a zviazané svojpomocne v škole.

     Metodológia aktivity

     1.   Vypíše sa konkurz (tender) na verejné obstarávanie jednotlivých učebných pomôcok. Treba zabezpečiť školiteľov.

     2.  Dodanie a spustenie potrebných funkčných zariadení (interaktívne tabule, notebooky) do prevádzky.

     3.  Zaškolenie učiteľov na systém vyučovania na interaktívnej tabuli.

     4.  Vytvoriť netradičnú odbornú učebňu geografie – interaktívna tabuľa, prenosné osobné počítače, projektor.

     5. Inovatívne vyučovanie – overenie spracovaných manuálov vo vyučovacom procese

     6. Flexibilné vzdelávanie – možnosť prispôsobiť manuály novým skutočnostiam, prípadne zakúpeniu ďalších školiacich programov

     7. Konzultačná metóda – získavanie odozvy na inovatívnu metódu vzdelávania

     Cieľová skupina

     14 učiteľov. Vekový priemer 36 rokov,  VŠ vzdelanie, 2 muži a 12 žien.

     20 žiakov 5. ročníka  - vek 11 rokov,  z toho  10 dievčat a 10 chlapcov.

     40 žiakov 9. ročníka – vek 15 rokov, z toho 22 dievčat a 18 chlapcov.

     Výstupy aktivity

     - 2 manuály pre geografiu pre 5. a 9. ročník

     - Odborná učebňa geografie s príslušenstvom

     - 1 Interaktívna tabuľa s príslušenstvom

     Zodpovedná osoba

     Mgr. Zsolt Karcag

     Odborní zamestnanci

     Mgr. Csaba Czene, Mgr. Agnesa Vaculčiaková

     Výber odborných pracovníkov bol vykonaný na základe odbornej kvalifikácie a dlhoročnej práce s deťmi.

     Spôsob získavania spätnej väzby

     Spätná väzba sa bude získavať formou dotazníkov a prostredníctvom prieskumov medzi žiakmi.

     Výdavky na realizáciu aktivity

      

     63 899,50 EUR

     Riziká spojené                        s realizáciou aktivity

     - nezáujem žiakov o nové formy vyučovania.

     - nedostatok finančných prostriedkov.

     Späť na začiatok stránky