Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEO
Hudobná výchova HUV
Hudobno-pohybová výchova HPV
Chémia CHEM
Informatická výchova INV
Informatika INF
Maďarský jazyk a literatúra MJL
Matematika MAT
Mediálna výchova MEV
Náboženská výchova NAV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Pohybová príprava POP
Práca s počítačom PRP
Pracovná výchova PRP2
Pracovné vyučovanie PRV
Prírodopis PRR
Prírodoveda PRI
Prvouka PRV
Regionálna výchova REV
Rozvíjanie grafomotorických zručností a výtvarná výchova RGZVV
Rozvíjanie komunikačných schopností z maďarského jazyka RKSMJ
Rozvíjanie komunikačných schopností zo slovenského jazyka RKSSJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Slovenský jazyk a slovenská literatúra SJSL
Správanie SPR
Svet práce SVP
Technická výchova TchV
Technika TECH
Telesná a športová výchova TŠV
Telesná výchova TEV
Učíme sa učiť UČU
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Zemepis ZEM
Zmyslová výchova a základy matematických predstáv ZVZMP

© aScAgenda 2018.0.1078 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.12.2017

Születés- és névnapok

Dnes (Piatok 15.12.2017)
Réka Tóthová (IV.A)
Pozajtra (Nedeľa 17.12.2017)
Kornélia Horváthová (II.A)

Piatok 15. 12. 2017

Kapcsolat

Cím: ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola
Mládežnícka 7
98601 Fiľakovo - Fülek
Igazgatóság: 047/4381924
0949777622 - igazgató / mobil
Titkárság: 047/4381924
0908023943

E-mail: zs.mladeznicka@gmail.com
Étterem: 047/4381429

Térkép

Počet návštev: 2986617