Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEO
Hudobná výchova HUV
Hudobno-pohybová výchova HPV
Chémia CHEM
Informatická výchova INV
Informatika INF
Maďarský jazyk a literatúra MJL
Matematika MAT
Mediálna výchova MEV
Náboženská výchova NAV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Pohybová príprava POP
Práca s počítačom PRP
Pracovná výchova PRP2
Pracovné vyučovanie PRV
Prírodopis PRR
Prírodoveda PRI
Prvouka PRV
Regionálna výchova REV
Rozvíjanie grafomotorických zručností a výtvarná výchova RGZVV
Rozvíjanie komunikačných schopností z maďarského jazyka RKSMJ
Rozvíjanie komunikačných schopností zo slovenského jazyka RKSSJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Slovenský jazyk a slovenská literatúra SJSL
Správanie SPR
Svet práce SVP
Technická výchova TchV
Technika TECH
Telesná a športová výchova TŠV
Telesná výchova TEV
Učíme sa učiť UČU
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Zemepis ZEM
Zmyslová výchova a základy matematických predstáv ZVZMP

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.07.2018

Születés- és névnapok

Dnes (Sobota 21.7.2018)
Gabriel Botoš (VIII.B)
Noemi Hodulová (VI.B)
Marian Kaločai (V.D)
Daniel Ádám (IV.A)
Daniel Bercsényi (III.C)
Daniel Lázár (IX.B)
Daniel Molnár (VIII.B)
Daniel Ökrös (IV.B)
Daniel Szókis (IX.A)
Zajtra (Nedeľa 22.7.2018)
Sofia Kováčiková (III.C)
Nikoletta Oláhová (VIII.A)
Magdaléna Mihályová (VIII.A)
Pozajtra (Pondelok 23.7.2018)
Krisztián György (VI.B)

Sobota 21. 7. 2018

Kapcsolat

Cím: ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola
Mládežnícka 7
98601 Fiľakovo - Fülek
Igazgatóság: 047/4381924
0949777622 - igazgató / mobil
Titkárság: 047/4381924
0908023943

E-mail: zs.mladeznicka@gmail.com
Étterem: 047/4381429

Térkép

Počet návštev: 3306136